Meghan Markle‘?n her daim genç ve dinamik görünen yüzünün s?rr?n? merak etmiyor musunuz?

2014 y?l?nda verdi?i bir röportajda “Nichola Joss’un yüz yogas? egzersizlerini uyguluyorum. Gerçekten yüzünüzü içten d??a yeniden yap?land?r?yor. ??e yarad???na yemin edebilirim.  Yapt???mdan beri elmac?k kemiklerim daha belirgin.” diyen Markle her f?rsatta yüzünün en büyük s?rr?n?n bu oldu?unu aç?kl?yor.

Sadece yüz ve boyunda 57 farkl? kas oldu?unu dü?ünecek olursak; yüz yogas?n?n gerçekten i?e yarad???n? görmek çok da zor de?il.

YÜZ YOGASI NED?R?

Bu yüz egzersizi çe?idinin 1710’lara dayand??? söyleniyor. Bugün ise Gwyneth Paltrow ve Meghan Markle gibi pek çok fan? var. 

Bu egzersiz çe?idi sadece anti-aging etkisi göstermekle kalm?yor daha sa?l?kl? bir cilt de vaat ediyor. Zira zamana ba?l? olarak çöken yana??n alt?ndaki ya? yast?klar?n?n ba?lar?n? güçlendiriyor.

The New York Times’?n Northwestern Üniversitesi’nde yapt??? bir ara?t?rmada, ya?lar? 40-65 aras?nda de?i?en 27 kad?n; sekiz hafta boyunca her gün 30 dk yüz yogas? yaparak bu tekni?in etkilerini ara?t?rd?. Dermatologlar?n sonucuna göre; ara?t?rmadaki kad?nlar?n yanaklar? daha canl?  ve tüm yüzleri 3 y?l daha genç görünüyordu.

YARARLARI NELER?

Ünlü Face Gym Class’?n kurucusu Melissa Murphy ?u ?ekilde aç?kl?yor “Ba??m?z pek çok major organ? bulundurdu?u halde hep ihmal ediliyor. Bölgedeki tansiyon ve gerginli?in fark?nda olmak ve onun gitmesine izin vermek; kan ak???n? h?zland?racakt?r. Bu da toksinlerin at?lmas? ve gev?emek anlam?na geliyor. “

Total
2
Shares