Kraliyet ailesinin üyelerinden biri olarak Meghan Markle dünyan?n en ikonik ve pahal? mücevherlerine eri?im sa?layabilir.

Ancak Meghan; tak?lar? ile duygusal ba? kurarak onlar? daha özel k?lanlardan.

2015 y?l?nda -neredeyse Prens Harry ile tan??madan 1 y?l önce- verdi?i bir röportajda Suits’teki ba?ar?s? üzerine kendisini ??martmak için ald??? Cartier saat hakk?nda konu?an Markle “Her zaman Cartier French Tank saati sevmi?imdir. Suits dizisinin 3. sezon onay? ald???n? ö?rendikten sonra bunu kutlamak için iki tonlu versiyonunu alm?t?m” diyor.

Her zaman istenen ?eyi sonunda almak pek çok insan için anlaml? bir ?eydir ancak Meghan için bu saatin anlam? biraz daha fazla. “Arkas?nda ‘M.M.’den M.M.’e’ notu yazd?rd?m ve bu yüzden bir gün bu saati k?z?ma vermeyi planl?yorum. Bu tarz parçalar? özel k?lan ?eyler, onlarla kurdu?unuz ba?lar” diyen Markle; bu saati günlük ya?am?n?n yan? s?ra dizide de pek çok kez kulland?.

  

Markle’?n zarif stiline sizce de bu saat çok yak??mam?? m??

 

Total
5
Shares