Sussex Dü?esi Meghan Markle, Yeni Zelanda’da kad?n haklar? üzerine bir konu?ma yapt?. Ancak  kad?nlar?n oy kullanma hakk?yla ilgili yorumlar?, kraliyet ailesinin kurallar?n? bozacak nitelikteydi.

Yeni Zelanda kad?nlar?n?n oy hakk?n?n 125. y?l dönümünde Markle’?n konu hakk?ndaki konu?mas? dikkat çekti.

Feminizme ve kad?nlar?n güçlenmesine, sosyal hayattaki varl?klar?n?n artmas?na verdi?i destek ve önem nedeniyle sosyal medyada çokça övgü alan Meghan Markle konu?mas?nda, Yeni Zelanda’n?n, kad?nlara 1893’te oy kullanma hakk? veren ilk ülke olarak evrensel bir takdiri hak etti?ini belirtti.

Dü?es’in konu?mas?n? ?u cümlelerde sürdürdü: “Kad?nlar?n oy hakk? feminizmle alakal? bir konu fakat feminizm adaletle ilgilidir. Oylama sadece oy kullanma hakk? de?il, ayn? zamanda neyi temsil etti?iyle de ili?kilidir. Gelece?iniz için seçimlere kat?labilmek en temel insan hakk?.”

?ubat 2018’de BAFTA Ödülleri’nde ünlü isimler kad?n hareketini destekleyen Time’s Up için siyah elbiseler tercih etmi?ti. Geceye Kate Middleton koyu ye?il bir elbise ile kat?lm??t?. Kraliyet üyelerinin herhangi bir politik görü? belli edecek hareketlerden kaç?nmas? gerekti?i için Middleton’?n tercihi böyle bir seçimden yana olmu?tu.

Bunun üzerine Meghan Markle’?n kad?nlar?n oy hakk?yla ilgili bu güçlü ve ilham verici konu?mas? Saray taraf?ndan kural d??? say?l?r m? bilinmez. Ancak kraliyet üyelerinin politik bir konu hakk?nda konu?ma yapmaktan veya görü? bildirmekten özenle kaç?nd?klar? kesin.

Total
9
Shares