Sussex Dü?esi Meghan Markle’?n Kraliyet kurallar?na ayk?r? davrand??? haberleri hep konu?ulsa da, durumun öyle olmad???n?n ortada oldu?unu dü?ünüyoruz.

Bu seslerin özellik de k?yafet seçimi konusunda yükseldi?ini belirtelim. Diz boyu hizas?nda, Kraliyet kurallar?na uygun tercih edilen k?yafetler kusursuz bir güzelli?i yans?t?yor.

Meghan Markle’?n Kraliyet protokolünün karma??k dünyas?na büyük bir titizlikle yakla?t??? tercihlerinden de belli.

Ama bu demek de?il ki, her kural ona uygun gibi görünüyor.

Meghan Markle’?n bu k?yafet k?s?tlamalar? aras?nda zorland??? parçalardan biri de; pantolon tak?m.

Kombinlerinde pantolon tak?m s?k s?k kullanamamas? Markle’?n için zorlay?c? bir nokta.

 

Total
0
Shares