Merkür Retrosu sürecine haz?r m?s?n?z?

26 Temmuz – 20 A?ustos tarihleri aras?nda Aslan burcunda geri hareket etmeye ba?layacak.

??leri karma??k hale getirecek güce sahip oldu?unu hat?rlatal?m. Enerjiyi geri gönderdikleri için yönetti?i konular ekseninde ilerlememeler gözlenebilir.

Merkür Retrosu’nda biraz sakin kararlar almak önemli noktalardan. Önemli bir seçim yapacaksan?z veya risk alaca??n?z? dü?ündü?ünüz konular varsa, temkinli kararlar alman?z önemli.

Tabii, ?unu da hat?rlatal?m; siz kendinizi Merkür Retrosu’ndan koruyabilirsiniz ama di?er insanlar?n davran??lar?n? asla göz ard? edemezsiniz.

Hayat?n?z? de?i?tirebilecek bir ?eyle kar?? kar??yasan?z, bunun için beklemek isabetli olabilir.

A?ustos ay?na kadar beklemeye alman?z gereken kararlara göz atmaya ne dersiniz?

Büyük Al??veri?ler Yapmay?n

Tamamen gerekli olmad?kça, büyük al??veri?lerden kaç?n?n. Önerimiz büyük ya da toplu al??veri?lerinizi 19 A?ustos tarihinden sonras?na ertelemeniz.

Sözle?meler ?mzalamay?n

Bu süre zarf?nda herhangi bir ?ey imzalamaktan kaç?nabilirsiniz. Sözlü anla?malarla ilerlemeye çal???p, retro sona erdi?inde, sözle?meyi tekrar okuyun ve sizden beklenen her ?eyden emin olun.

?? Yerinde Önemli Bir Toplant? Planlamay?n

Merkür’ün ileti?imden sorumlu oldu?unu hat?rlatal?m. Patronunuzla yapaca??n?z görü?melerde de ileti?im sorunu ya?ayabilece?inizi unutmay?n.

O ?lk Randevuyu Erteleyin

hayat?n?za girecek yeni biriyle o ilk randevuyu retro sonras?na ertelemeye ne dersiniz?

Unutmay?n ki, sab?r erdemdir.

B?rakmay?n

Gerçekten b?km?? hissediyor olabilirsiniz, ancak derin bir nefes al?p vermeye çal???n ve o an? geçmeye çal???n.

Yeni Bir Yere Seyahat Etmeyin

Retro s?ras?nda seyahat etmek bir risktir, bu yüzden herhangi bir yere gidecekseniz, daha önce gitti?iniz bir yer oldu?undan emin olun.

Ta??nmay?n

Yeni bir eve ta??nmaktan kaç?nman?z da bu listenin olmazsa olmaz?.

Eylüle kadar beklemeye haz?r m?s?n?z? Ta??nma, yüksek bir tempo içerir içerir ve hatta pozitif bir zaman diliminde bile pek çok insan için kaotik bir hareket olabilir. Bu yüzden stresi ve olu?abilecek aksilikleri göz önünde bulundurun ve bir ?eyleri riske atmay?n.

Kamuya Aç?k ?fadelerden Kaç?n?n

Kendinizi gerçekten ilham verici hissediyor olabilirsiniz ama bu süreçte dü?üncelerinizi kendinize saklay?n. Herkesin yüksek duygulara sahip oldu?u bir dönemde, herhangi bir türden kamuya aç?k ifadeler kurmak, ileti?imsel sorunlar? su üstüne ç?karabilir.

Eskiyi ?imdiye Ta??may?n

Eski sevgililerle temasa geçmek cazip gelebilir ya da eski sevgilileriniz sizinle ileti?im kurmaya çal???yor olabilir.

Onlar? ?imdiki zamanda kar??lamay? dü?ünmeyin. Merkür Retrosu, bizi eskiden duydu?umuz hislere kar?? daha hassas ve romantik hissettirebilir ama buna aldanmay?n.

Eski sevgilinizle konu?ma f?rsatlar?n? nazikçe itin.

 

 

Total
5
Shares