26 Temmuz – 20 A?ustos tarihleri aras?nda Aslan burcunda geri hareket etmeye ba?layacak olan Merkür’ün burçlara göre önemli etkileri…

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç    

Ev, aile ve yuva alanlar?nda gerçekle?ecek Merkür gerilemesi, ev ve gayrimenkul konular?, ebeveynleriniz, aile içi konular, ki?isel alanlar?n?zda etkili olacak.

Bu alanlarda acele hareket etmeyin ve aileniz ve ebeveynlerinizle diyaloglar?n?za dikkat etmeye bak?n. Temmuz son haftas? ve A?ustos ilk on güne biraz daha dikkat etmek yerinde olacakt?r.

Bo?a Yükselen / Ay Burcu Bo?a

Parasal konular, maddi alanlarda planl? hareket etmeniz gerekiyor. Di?er yandan giri?imler ad?na yeni konular?, ticari ad?mlar? Merkür gerilemesinden sonraya b?rakabilirsiniz.

Yak?n çevreniz, karde?ler, arkada?lar?n?zla ili?kilerinize, diyaloglar?n?za özen gösterin. Bu alanlarda halletmeniz gereken eski mevzular yeniden önünüze gelebilir.

?kizler Yükselen / Ay Burcu ?kizler

Parasal konular, de?erleriniz ve maddi alanlar? iyi yönetmeniz gereken bir ay var önünüzde. Merkür gerilemesi boyunca al??veri?ler, internet üzerinden para i? ve transferlerde yine tedbirli olmak do?ru olacakt?r. Teknolojik sistemlerde yedeklemelerinize ve güvenli?inize önem vermelisiniz.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Burcunuzda gerileyecek Merkür, bilinç alt?n?zda tuttu?unuz konular? tetiklerken, dü?manlar, rakipler aç?s?ndan da dikkatli olmakta fayda var. Fark?nda oldu?unuz veya olmad???n?z birçok alanla yüzle?irken, bu süreçte dost ve dü?man? anlama görme ve fark etmeniz olas?.

Bu dönemi rutin konulara dönerek ve iç dengelerinize dikkat ederek geçirmeniz do?ru olacakt?r. Sa?l???n?za özellikle beslenme düzeninize de dikkat etmekte fayda var.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

Depresyona izin vermeden, ruh sa?l???n?za önem vererek bu dönemi geçirmeye çal??mak yerinde olacakt?r. Di?er yandan hedefleriniz, yapmak istedikleriniz ad?na yar?m kalm?? konular? tamamlama olana?? bulabilirsiniz.

Yeni olana de?il, eskileri düzenlemeye odaklan?n. Bu dönemi h?rslanmadan ve öfkeden uzak geçirmeye çal??mal?s?n?z. Sizden gizlenen bir durumu fark etmeniz veya duyman?z da yine olas?.

Ba?ak Yükselen / Ay Burcu Ba?ak

Aile büyükleriyle ili?kilerinizde bu süreci daha sakin ve ak?lc? yönetmeniz gerekebilir. Hedefleriniz ve yapmak istediklerinizle ilgili bu döngüde biraz daha ara?t?rma ve anlamaya dönük olmal? acele etmeden ad?m atmal?s?n?z.

Arkada?lar, dostlar, sosyal çevrenizle ileti?imizde diyaloglar?n?za dikkat etmek veya geli?meleri daha sakin ele almak yerinde olur.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Kariyer ve i? alanlar?n?zda önceden ald???n?z teklifler, i?ler yeniden önünüze gelebilir. Devam eden i?lerinizde ise i? ili?kilerinizde ileti?imde dikkatli olun. Esnek ve sakin olman?z gereken bir dönem geçireceksiniz. Eski konular revize olaca?? için toparlama ve düzenleme aç?s?ndan dönem sizin için uygun çal??acak.

Yeni i? tekliflerinde görü?me yapabilirsiniz ama ba?lamak için Merkür gerilemesi sonras?n? de?erlendirmeniz daha do?ru olabilir.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Uluslararas? i?leriniz varsa aniden temponuz h?zlanabilir, eski i?ler konular, hukuki davalar yeniden gündeme gelebilir. Eski i?leri ele almak için uygun olan ko?ullar yeni olana tedbirli yakla?man?z? gerektiriyor.

E?itim, akademik çal??malarla ba?lant?n?z varsa bu alanlar? da iyi yönetmeniz gerekiyor. Baban?zla ilgili geli?meler ya?anabilir. Bu süreci dü?ünerek ve mant?ktan ayr?lmadan yönetmeye çal???n.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

De?i?im etkilerine aç?k olacaks?n?z. Duygusal ve zihinsel olarak gerginliklere veya yüklerinize odaklanmadan bu süreci yönetmeniz yerinde olur.

Banka i?leri, parasal konularda gelir gider dengelerinize ve parasal alanlara dikkat edin. Masraflar?n?z? dengede tutmaya çal??mal?s?n?z. Söylemlerinize, çevrenizle ileti?ime bu dönemde özen göstermek sonradan pi?man olaca??n?z durumlar?n içine girmemek ad?na sizin için önemli olacak.

O?lak Yükselen / Ay Burcu O?lak

?li?kiler, ortakl? konular, i? projeleri ad?na sakin ve planl? olman?z gereken bir dönem söz konusu. Bu aral?kta e?iniz veya partnerinizle ileti?ime dikkat etmek gerekiyor.

Yeni bir ili?ki, ortakl?k veya kontak için tedbirli olun, devam eden ili?kinizde ise eski konular fazlas?yla önünüze gelebilir.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Sa?l???n?za bilhassa sindirim sistemi, omuz ve ellere dikkat etmekte fayda var. Bedeninize iyi bakman?z gereken bu gerileme döngüsünde mesleki konular, i? alanlar? ve i? arkada?lar?n?zla ili?kilerinizi iyi yönetmeniz gerekmekte.

Anne taraf?ndan akrabalarla ili?kiniz ad?na da hassas bir dönem olabilir ki eski sorunlar durumlar yeniden önünüze gelebilir.

Bal?k Yükselen / Ay Burcu Bal?k

?li?kiler, duygusal alanlar ad?na hareketli bir Merkür gerilemesi olacak. Yeni bir ili?kiye ba?lamak, ilk ad?m? atmak ad?na bu süreç çok uygun de?il. Devam eden birlikteliklerde ise görmeniz gereken ama kaçt???n?z konularla yüzle?meniz gerekebilir.

Di?er yandan çocu?unuz varsa çocukla ilgili halletmeniz veya çözmeniz gereken bir durumu ele almak zorunda kalabilirsiniz. Aile, ebeveynlerinizle ilgili eski bir konu tekrar önünüze gelebilir. Benzer ?ekilde evle ilgili i?lerde de dikkatli olun.

Kaynak: ?ebnem Ek?ib

Total
0
Shares