Son zamanlarda hayat?n içerisindeki baz? ?eylerin “kapal?” oldu?unu hissediyorsan?z, çok hakl?s?n?z. 5 Mart’tan beri sürmekte olan Merkür Retro’sunun varl???n? hat?rlatal?m.

Garip teknik sorunlardan, uzun zamand?r konu?mad???n?z insanlardan geri dönü? alman?z kadar, bu süre zarf?nda her türlü garip olaylarla kar??la?m?? olabilirsiniz. Yani, söz konusu retronun etkileriyle ba?a ç?kmakta zorluk çekiyorsan?z, korkmay?n. Merkür Retro’su 28 Mart’ta sona eriyor.

Merkür Retro’su insana süper karma??k geliyor ama gerçekten oldukça basit. Temel olarak, Merkür Retro’su sadece Merkür’ün güne? etraf?nda dönerken Dünya’y? geçti?i and?r. Ve durdu?umuz yerden de Merkür’ün geriye do?ru hareket etti?ine ?ahit oluyoruz, de?il mi? Merkür’ün hareketi nedeniyle, dünyada çok fazla garip ?ey oldu?unu görüyoruz.

Geçti?imiz günlerde Instagram’da ya?anan uzun süreli teknik aksakl??? da bu kategoriye dahil edebiliriz. Garip ?eyler oluyor ve ?unu unutmay?n ki bu garip ?eyleri ya?ayan bir tek siz de?ilsiniz. Yaln?z de?ilsiniz.

28 Mart’a kadar, ileti?im becerileriniz üzerinde çal??mak gibi noktalara yo?unla?abilirsiniz. Arkada?lar?n?zla görü?ün, ailenizi aray?n, hedefleriniz do?rultusunda onlara güncellemeler getirin.

Merkür gerilemesi hepimiz için garip bir zamand?r, ancak hayatlar?m?za yeni aç?lardan bakmak ve kendimizle ilgili baz? ?eyleri anlamak için de oldukça iyi bir zaman. Merkür Retro’su bittikten sonra h?zl? ak?p gidecek zamana ayak uydurmak için kendinizi haz?rlay?n.

Total
0
Shares