Ya?ad??? krizden ötürü ABD’deki ma?azalar?n? kapatan ?talyan moda evi Roberto Cavalli, iflastan kaç?nmak için alacakl?larla bir anla?ma yapmak istedi?ini aç?klad?.

Markan?n kreatif yönetmeni Paul Surridge’in ayr?lmas?ndan bir hafta sonra konkortado ilan eden Roberto Cavalli, mülkiyetini güvence alt?na al?rken, çal??maya devam etmek için de bir plan sunmaya amaçlaklad?klar?n? do?rulad?.

Büyük holdinglerin bulundu?u rekabetçi lüks pazarda dü?ü?e geçen bir ivme çizen markan?n sözcüsü, mevcut mali s?k?nt?lar?n üstesinden gelmek için Cavalli’ye nakit enjekte etmeye haz?r olan taraflar aras?ndaki görü?melerin devam etti?ini do?rulamas?na ra?men, hiçbir anla?ma yap?lmad???n? aç?klad?.

Gelinen son durum ise; ABD’deki sekiz ma?azas?ndaki çal??anlar?n i?ten ç?kar?lmas? ve ABD’deki dört ma?azan?n kapanmas? oldu.

Total
0
Shares