HT1039 054

Kültür ve sanat?n geli?imine önemli katk?lar sa?layan Do?u? Grubu’nun Leica Camera AG i?birli?iyle ?stanbul’a ta??d??? Leica Gallery, Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project i?birli?i ile 13 Eylül – 24 Kas?m tarihleri aras?nda moda ve portre foto?rafç?l???nda “I??k Ustas?” olarak bilinen Horst P. Horst’un “Horst: Moda ve Portreler” ba?l?kl? Türkiye’deki ilk ki?isel sergisine ev sahipli?i yap?yor.

Do?u? Grubu’nun Leica Camera AG i?birli?iyle ?stanbul’a ta??d??? Leica Gallery, moda ve portre foto?rafç?l???nda Irving Penn ve Richard Avedon ile 20.yüzy?l?n öncü isimleri aras?nda yer alan “I??k Ustas?” Horst P. Horst’u a??rl?yor. Horst P. Horst’un “Horst: Moda ve Portreler”ba?l?kl? Türkiye’deki ilk ki?isel sergisinin küratörlü?ünü The Art Design Project Miami’den Juan Carlos Arcila-Duque ve Leica Gallery’den Yasemin Elçi üstlendi. Sergi, 13 Eylül – 24 Kas?m tarihleri aras?nda Leica Gallery ?stanbul’da sanatseverlerle bulu?acak.

Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project Miami i?birli?iyle gerçekle?tirilen sergide; Horst’un Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Cy Twombly, Paloma Picasso, Marella Agnelli, Emilio Pucci, Elsa Peretti, Diane von Furstenberg portreleri, Classics ve Fashion in Color serileri sergileniyor. Salvador Dali, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli gibi önemli sanatç? ve tasar?mc?larla çal??an Horst’un, ?stanbul serisinden olu?an foto?raflar? da Dünya’da ilk kez bu sergide görülecek.

1930’lar?n ba??nda ustas? Paris Vogue’un ba? foto?rafç?s? George Hoyningen-Huene yerine geçen Horst’un foto?raflar? k?sa sürede Frans?z, ?ngiliz ve Amerikan bask?lar?nda yay?mlanmaya ba?lad?. Gerçeküstü, etkileyici ve zamans?z karelerin yarat?c?s? Horst, 60 y?ll?k ola?anüstü kariyerinde foto?raflar?yla Vogue ve House and Garden dergilerinin sayfalar?n? süsledi. Horst, moda foto?raflar?n?n d???nda aktrislerden yazarlara, devlet ba?kanlar?ndan kraliyet ailesine dek birçok ünlünün portresini de çekti.

 

Not: Bu sergi, ?stanbul Kültür Sanat Vakf? 4. ?stanbul Tasar?m Bienali'ne paralel olarak düzenlenmektedir.