Moda tasar?m dünyas?n?n usta isimleriyle 30. ya? özel say?m?z için bir araya geldik. Y?llar?n? bu sektörde geçirmi?, heyecan?n? ilk günkü gibi ya?ayan ve modan?n de?i?imine an be an tan?k olmu? isimlerden Vural Gökçayl?, kendi hikayesini bizlerle payla?t?.

Modaya dair ilk an?lar?n?zda neler var?

Alt? ya??mda balkondan ?apkal? ve ba??nda tüyler olan han?mefendileri izlerdim. Bir gün de Taksim Park?’da illüzyonist Zati Sungur’un pelerinli foto?raflar?na uzun uzun bakakald???m? hat?rl?yorum. Fakat o zamanlar moda, k?zlar?n yapt??? bir ?ey olarak görülüyordu. Yine de moda tasar?m? e?itimi için liseden sonra Fransa’ya gittim. Üniversitedeyken Givenchy’nin yan?nda staj yapma f?rsat? buldum. Givenchy, Audrey Hepburn’u model gibi kullan?rd?. Hepburn’un güzelli?i, zarafeti ve ??kl???n? da asla unutamam. Jean Patou’da ve Yves Saint Laurent’teki deneyimlerimi de unutamam.

Mesle?iniz boyunca en unutamad???n?z an?n?z nedir?

Okul döneminde bir gün çok me?hur bir konferansç? derse girdi. Rüstem Pa?a Camii’ni göstererek kubbeyle minarenin birle?iminin ne kadar muhte?em oldu?undan ve do?ada ke?fedilecek çok ?ey oldu?undan bahsetti. Türkiye’ye döndü?ümde ilk yapt???m ?ey Rüstem Pa?a Camii’ne gitmek oldu. Ve ilk tasar?mlar?mda buradaki çini desenleri yer ald?.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda, mutluluk demek. Mutsuz bir insan? atölyeden çok mutlu ç?kard???m?z zamanlar oldu.

Tasar?m hayat?n?za ilk ba?lad???n?zdan bu yana moda dünyas?nda ne gibi de?i?imler oldu?

Çok ?ey de?i?ti. Art?k öncelik para kazanmak. Haute Couture eskisi kadar sat?? sa?lamad??? için herkes haz?r giyime yöneldi. Benim zaman?mda her modaevinin kendi ismiyle bir atölyesi vard?. ?u an markalar tüm parçalar?n? Çin ve Hindistan’da diktiriyor. O eski entelektüel, giyinmeyi bir kültür sayan mü?teri kitlesi de art?k yok.

Marie Claire için bir tasar?m yapsan?z nas?l bir ?ey olurdu?

Marie Claire’in kendi renklerini kullan?rd?m. Empirmelerden ve ?ifonlardan uçu? uçu? romantik
bir ?eyler tasarlard?m.

Bu y?l 30. ya??m?z? kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

30 y?l bir dergiyi ba?ar?yla ç?kar?yorsan?z, bu bir zafer. Demek ki, çok köklü bir eme?iniz var.

Son olarak sizden bir do?um günü mesaj? alabilir miyiz?

Nice 30 ya?lara Marie Claire!

 

Total
0
Shares