Moda tasar?m dünyas?n?n usta isimleriyle 30. ya? özel say?m?z için bir araya geldik. Y?llar?n? bu sektörde geçirmi?, heyecan?n? ilk günkü gibi ya?ayan ve modan?n de?i?imine an be an tan?k olmu? isimlerden Y?ld?r?m Mayruk, kendi hikayesini bizlerle payla?t?.

Modaya dair ilk an?lar?n?zda neler var?

Lise y?llar?mda ?apka yaparak harçl???m? kazan?rd?m. Ayn? zamanda ilk tasar?m?m, o zamanlarda anneme dikti?im iki yün elbiseydi. Kar??l???nda para da alm??t?m. Sinemaya gitmeyi çok severdim. Toplad???m harçl?klarla sürekli sinemaya giderdim.

Mesle?iniz boyunca en unutamad???n?z an?n?z nedir?

Bir terzi olarak y?llar sonra ?stanbul’a büyük bir cesaretle gelip ?stiklal Caddesi’nde, çat? kat?nda ilk terzihanemi açmamd?r. Henüz hiç çevrem yoktu ve kimseyi tan?m?yordum. E?yalar?m? ta??mak için apartman görevlisine gitti?imde bana bir paket uzatt? ve “Dün size bir han?mefendi bunu b?rakt?” dedi. ?çinde kahverengi bir tayyör kuma?? vard?. Paketi b?rakan Bursal?, çok tan?nan bir han?mefendiydi. ?lk mü?terim de o oldu. San?r?m u?uruyla geldi.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda, asl?nda bir sosyolojik olgu. ?nsanlar aras?nda bir haberle?me biçimi. Ben terzilik mesle?i ve diki? sanat?n?n içinde yol ald?m. Dolay?s?yla moda benim için, sadece kuma? demek de?il. ??leme malzemeleri, ?apka, tüy,ayakkab?, çanta, elbise, manto, tayyör, saç ve makyaj… Akl?n?za gelen her ?ey benim için moda demek.

Tasar?m hayat?n?za ilk ba?lad???n?zdan bu yana moda dünyas?nda ne gibi de?i?imler oldu?     

Mesle?e ba?lad???m y?llarda, ?stanbul’da dünya çap?nda kabul görebilecek üstün ve büyük terziler fazlayd?. Zaman içinde meslek odalar?, k?z enstitüleri ve terzilik sanat?n?n e?itimi tamamen ortadan kalkt?. Olgunla?ma enstitüleri erezyona u?rad?. Bunlar?n sonucunda diki?, terzilik durma ve bitme noktas?na geldi. Dolay?s?yla büyük terziler zaman içinde azalarak yok oldu. Yerine alternatif olarak medya arac?l???yla birtak?m insanlar geldi. Diki? ve kuma? bilmeyen, sadece popüler oldu?u için me?hur olan insanlar mesle?e dâhil oldu. Moda art?k kostüm, elbise ve giysi olmaktan ç?k?p aksesuar olarak vitrinde görünmeye ba?lad?.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsan?z, bu nas?l bir tasar?m olurdu?

Tasar?m için zaman, mekân ve gün niteli?i önemlidir. Detaylar? bildi?imi var sayarak; Yunan heykeli gibi beyaz, uzun, drape bir elbise ve ba? için alt?n bir dal haz?rlard?m.

Bu y?l 30. ya??m?z? kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

30 sene, insan hayat? için çok uzun bir süre olmasa da bir dergi için bu yüzy?llar geçmi? gibi hissettirebilir. Bence 30 olgunluk ve verimlili?e geçi?in bir dönümü. Marie Claire, 30 y?ll?k mücadelesinin ard?ndan sayg?n, olgun, dingin ve söz sahibi bir moda dergisi olarak hayat?na devam ediyor.

Son olarak sizden bir do?um günü mesaj? alabilir miyiz?

Olgun, dingin, söz sahibi bir moda dergisi olarak nice uzun y?llar dilerim.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.