INFLOW Global Summit’18 kapsam?nda tüm dünyadan moda, seyahat,gastronomi, güzellik ve bak?m gibi farkl? konularda milyonlarca takipçisi bulunan 100’e yak?n yabanc? influencer ?stanbul’a geliyor. 

Biz de bu y?l 18 Aral?k Sal? günü 4’üncü kez düzenlenecek olan INFLOW Global Summit vesilesiyle; etkinli?in kat?l?mc?lar?ndan dünyaca ünlü Influencer ve Mom I’m Fine hesab?n?n ard?ndaki isim Jonathan Kubben Quiñonez‘e merak ettiklerimizi sorduk. 


Influencer olma hikayenizi anlat?r m?s?n?z??

Meksika kökenli bir Belçikal?y?m. 27’nci ya? günümde i?imden istifa ederek dünyay? gezmeye ba?lad?m. Seyahatlerim s?ras?nda ziyaret etti?im baz? yerlerden anneme telefonla ula?amay?nca, elime “Anne Ben ?yiyim” (Mom I’m Fine) yaz?l? bir pankart alarak foto?raf çektirmeye ve bu foto?raflar? Instagram’da payla?maya ba?lad?m. Böylece hesab?m?n ad? da @momimfine oldu. Seyahat etti?im yerleri, oralardaki insanlar? ve deneyimlerimi payla??yorum. Sosyal sorumluluk çal??malar? da benim için önemli. ?u anda takipçilerimin deste?iyle Meksika’da bir okul yapt?rmaya çal???yorum.

Çok s?k seyahat ediyorsunuz. En sevdi?iniz ülke ve ?ehir hangisi? Ve neden?

Ülke: Meksika

?ehir: Tulum

?nsanlar annem Meksikal? oldu?u için böyle cevap verdi?imi dü?ünüyorlar ama gerçekten de bu ülkeye a????m. Yeme?i, kültürü, plajlar? ve insanlar? bence MUHTE?EM!


Yeni bir blogger’?n ba?ar?l? olmas? için en önemli etken nedir?

Hem kendine özgü hem de yapt??? i?te tutkulu olmas? gerekiyor. 

?lham?n?z? nereden al?yorsunuz?

Asl?nda ilham her yerden gelebilir. Filmler, ?ark?lar, kitaplar veya ba?ka sosyal medya hesaplar?ndan… ?

Hafta boyunca tipik bir gününüz nas?l geçiyor?

Hiçbir gün birbirine benzemiyor. ??imle ilgili olarak da en çok bu özelli?i seviyorum. Bazen farkl? ülkelerde seyahat ederek içerik yaratmam gerekiyor. Kimi zaman da moda koleksiyonlar? üstünde çal???yorum. Bazen sosyal sorumluluk, bazense konferanslar vererek günümü geçiriyorum. Ancak ço?u kez i?imi yönetmekle u?ra??yorum.

Sizce Mom I’m Fine markas?n?n gelece?i ne olacak?

?u an Meksika’da plastikten in?a edilecek bir okul üzerinde çal???yoruz. Sosyal medyan?n böyle iyi amaçlar için kullan?labilece?ini ispat etmek istiyoruz.

Influencer olarak çal??masayd?n?z ne yapard?n?z?

?nsani yard?m alan?nda çal???rd?m.

Total
0
Shares