Kültürel zenginli?imizi ça?da? ve özgün çizgilerle yorumlayan Urart tasar?mlar?n?n özgün bir detay? arayan, esteti?e, kültürel de?erlere önem veren bir hedef kitlesi var. Y?llar içinde karakteristik özelliklerini titizlikle koruyarak ça?da? ve yenilikçi bir çizgide geli?ti. Her zaman hayat?n içinde yer alan zamans?z tasar?mlar? üretmeye özen gösteriyor.

URART, 1989 y?l?nda ?stanbul Arkeoloji Müzesi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin  kap?lar?n? açt??? ilk ve tek mücevher firmas?...Binlerce y?ld?r gün ????? görmemi?  bu e?siz  hazineler, estetik ve oranlar?yla, üstelik  yaln?zca basit el  aletleriyle üretilmi? geli?mi? i?çili?iyle antik ça??n ola?anüstü mücevherleri ve tasar?mlar?, URART'?n  materyalin özelliklerine sayg? duyan yüksek nitelikli i?çili?iyle bu mükemmelli?i  ile günümüzde ya??yor.

URART, New York Metropolitan Müzesi, ?ngiliz Kraliyet Akademisi'ne ürün tasarlayan ilk Türk markas?d?r. Film festivallerinin de dahil oldu?u say?s?z kültür ve sanat projesine katk?da bulundu. Uluslararas? birçok tasar?m yar??mas?nda ödülleri var.  Ça?da? Türk sanatç?lar?n?n eserlerini sergiledi. Birçok kurumsal özel projeye imza att?. Son dönemde moda, tasar?m, kültür ve sanat gibi birçok alanda konular?n?n ileri gelenleri ile farkl? i?birlikleri gerçekle?tiriyor. URART dünü bugünde ya?atma , kültürel ve estetik miras? gelecek ku?aklara aktarma misyonunu  47 y?ld?r sürdürüyor.