Merakla beklenen dizi Muhte?em ?kili’nin yay?n tarihi belli oldu.

Ba?rollerinde ?brahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in yer ald??? dizi Muhte?em ?kili’nin ilk bölümü 1 Kas?m Per?embe ak?am? yay?n hayat?na ba?layacak.

M.Ça?atay Tosun’un yönetmen koltu?unda oturdu?u “Muhte?em ?kili”nin ilk bölümü 01 Kas?m Per?embe ak?am? izleyiciyle bulu?acak. Heyecanla beklenen dizi hem karakterleriyle hem de hikayesiyle izleyicileri ekran ba??na kilitleyecek gibi görünüyor.

Muhte?em ?kilinin Merak Uyand?ran Karakterleri +

Mert Barca ya da emniyette tan?nd??? ismi ile Barca (?brahim Çelikkol), Anadolu Yakas? Organize ?ube’nin en iyi polisidir. Yak???kl? ama d?? görünü?ünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmi?te ona düzenlenen bir suikastta kar?s?n? ve do?mam?? bebe?ini kaybetmi? ancak katil bulunamam??t?r. Organize ?ubeden emekli babas? d???nda kimsesi olmayan Barca’n?n hayattaki en büyük amac? ise kar?s?n?n intikam?n? almakt?r.

Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tan?nan, Avrupa Yakas? Organize ?ube’nin en iyi polisi. Zenginli?i ile tan?n?yor ama bu zenginli?inin nerden geldi?ini kimse bilmemektedir. Huysuzlu?u ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karard???nda delice bir güce kavu?mas?yla. ??kl???na önem veren, bak?ml? bir adam olan MKC, bo?and??? eski kar?s? Ya?mur’a hala â??k ve o?lu Mehmet Kaan Can’a çok ba?l?d?r.

 

Ya?mur – Öykü Karayel +

MKC’nin eski kar?s?, o?lu Mehmet Kaan’?n annesi. Ba?ar?l? bir avukat. ?natç?, ba?ar? azmi olan bir kad?n. MKC’nin kontrol manyakl???na boyun e?ecek bir karakter de?il. O yüzden bo?anm??lar. ?çten içe hala MKC‘yi sevse de MKC de?i?medi?i sürece onu hayat?na kabul etmeye niyeti yok.

 

Nilüfer – Özge Gürel +

Nilüfer, MKC’nin k?z karde?i. Tam bir özgür ruh. MKC ile ba?a ç?kabilen tek, ona laf yeti?tirebilen son ki?i. Güçlü, ak?ll?, güzel ve çekici bir kad?n. Kendi i?inin ba??nda. Abisine eyvallah? yok. Küçük ya?ta annesi ve babas? bo?an?nca annesiyle ya?ad??? için onun huylar?na sahip. Annesi gibi bir ?stanbul k?z?. Baba eksikli?ini ise her zaman içinde ta??m??.

Total
5
Shares