“DE????M” için “??MD?” mottosuyla yola ç?kan Uluslararas? Gelece?in E Hali Kongresi, bu y?l üçüncü kez 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde ?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?ecek. Kongre, eczanelerin dünden bugüne olan de?i?imini güçlendirmek, yenilikleri eczaneler ile bulu?turmak, eczanenin dokundu?u insanlar, hastalar için bugünden gelece?e fark yaratmak için 8000’in üzerinde kat?l?mc?s?n? a??rlayacak.

Eczanelerin 1 numaral? anne-bebek cilt bak?m markas? Mustela, Uluslararas? Gelece?in E Hali Kongresi kapsam?nda 30 Eylül Pazar günü 11:00-12:00 saatleri aras?nda, yeni anne, oyuncu Do?a Rutkay Kamal, dünya çap?nda anneler için pazarlaman?n en önemli otoritesi haline gelen ve bu anlamda Amerika’da guru olarak tabir edilen Fütürist-Yazar-TV Programc?s? Maria Bailey ve Expanscience Laboratuvarlar? Global Pazarlama Direktörü Estelle Ballut- Creach’? “Gelece?in Anneleri-Anneli?in Gelece?i’ Paneli ile eczac?larla bulu?turuyor.

Kongreye kat?l?m sa?lamak ve ayr?nt?l? bilgi almak için Mustela, “Gelece?in Anneleri-Anneli?in Gelece?i” Paneli ile Gelece?in E Hali’nde ziyaret edebilirsiniz.