Kore dizilerinin giderek yükselen popüleritesi; ilerleyen y?llarda da azalacak gibi durmuyor.

E?er siz de bu ak?ma kat?lmaya karar verdiyseniz; i?te mutlaka izlemeniz gereken 7 Kore dizisi:

Oh My Venus

Kim Young Ho(So Ji Sub) dünyaca ünlü ki?isel antrönör ve zengin bir aileden gelmi? çocuklu?unda da sakatl?k geçirmi? ac? bir geçmi?e sahip bir adamd?r .Kang Joo Eun (Shin Min Ah) ise bir zamanlar güzelli?iyle ba? döndüren biriyken avukat olmu? ve kilo alarak eski cazibesini ve güzelli?ini yitirmi? bir kad?nd?r ve bu yüzden sevgilisi taraf?ndan terk edilmi?tir.Bir gün bu iki insan?n yollar? kesi?ir ve geli?en olaylar sonucunda Kim Young Ho, Kang Joo Eun’un ki?isel antrenörü olur.Bu s?rada birbirlerine a??k olacaklard?r.

Boys Over Flowers

Sadece Asya’daki de?il tüm dünyadaki izleyicilerin  kalbini fetheden Kore drama dizilerinin en sürükleyicisi olan Boys Over Flowers‘ta elit insanlar?n oldu?u Shin Hwa Üniversitesi’ne giden fakir bir k?z?n okul günleri anlat?l?yor. Bu yönüyle bu dizi uluslararas? olarak giderek büyüyen izleyici taban?n? gerçekten hak ediyor. Dizi burada Güne?i Beklerken ad?nda uyarlanm??t?.

Strong Woman Do Bong Soon

Olay?n içerisinde biraz daha fantastik dokunu?lar istiyorsan?z; izlemeniz gereken dizi bu olabilir!

Pinocchio

Yerel bir gazetede muhabirlik yapmaya ba?layan, gerçe?in pe?inden ko?an 20’li ya?lardaki bir grup gencin a?klar?n?, ba?ar?s?zl?klar?n?n yan? s?ra geli?melerini anlat?yor.

Healer

Jung Hoo (Ji Chang Wook) Healer [?ifac?] kod ad?yla gece kuryeli?i yapmaktad?r. Gece kuryeleri özel olarak e?itilmi? ki?ilerden olu?up, mü?terilerin istekleri do?rultusunda getir-götür i?i yapan kimselerdir. Young Shin (Park Min Young) ise küçük bir kanalda muhabirlik yapmaktad?r. ?ifac?n?n bir sonraki görevi Young Shin’i ara?t?rmakt?r, bu sayede ikilinin yollar? geçmi?te oldu?u gibi gelecekte de bir kez daha kesi?ir..

The Heirs

Okullar?, fabrikalar?, ?irketleri olan zengin bir ailenin d??lanm?? gayri me?ru o?lu olan 18 ya??ndaki Kim Tan (Lee Min Ho) taht?na ortak istemeyen üvey abisi taraf?ndan Amerika’ya sürülmü?tür. Burada yapayaln?z bir hayat?n içine dü?en melankolik Kim Tan günlerini sörf yaparak geçirmektedir. Cha Eun Sang (Park Shin Hye)  ise zengin bir evde hizmetçilik yapan konu?ma engelli annesiyle birlikte küçük bir evde ya?amaktad?r. O yar? zamanl? i?ten öbür yar? zamanl? i?e ko?turan Eun Sang Amerika’da okudu?unu ve yak?nda evlenece?ini sand??? ablas?n? ziyaret etmek üzere Amerika’ya gider. Ablas?n? buldu?undaysa okul, evlilik bütün bunlar?n yalan oldu?unu, ablas?n?n serseri bir adamla birlikte ya?ay?p, bir cafede çal??t???n? ö?renir. Ablas? Eun Sang’?n bütün paras?n? al?p kay?plara kar???r. Sinir krizleri geçiren Eun Sang’? kar??daki kafede oturan Kim Tan izlemektedir. Ve birtak?m olaylar sonucunda Kim Tan’la Eun Sang’?n yollar? kesi?ir, Amerika’da birlikte bir kaç gün geçirmek zorunda kal?rlar. Kim Tan birlikte geçirdikleri günlerin sonunda bu k?za a??k oldu?unu fark eder. K?z Güney Kore’ye döndükten sonra, daha fazla gurbet ellere dayanamaz ve evine dönmeye karar verir. Evde kendisini, bu durumdan ho?nut olmayan üvey abisi, babas?n?n gölgesi alt?nda kimsenin varl???ndan haberdar olmad??? annesi ve babas?n?n nikahl? e?i beklemektedir. Bir sürü entrikan?n döndü?ü evde kendisini bir de bir sürpriz bekler. Evin hizmetçisi kendi evinin kiras?n? ödeyemedi?i için evinden ç?kmak zorunda kalm?? ve k?z?yla birlikte bu eve yerle?mi?tir. Evet, do?ru tahmin ettiniz; k?z, Cha Eun Sang!

I’m Sorry, I Love You

Cha Moo Hyuk Avustralya sokaklar?n? gözetleyen önemsiz bir çetecidir. Çocukken ebeveynleri taraf?ndan terk edilmi?tir ve evlat edinen aile onu Avustralya’ya götürür. Evlat edinen aile ona kötü davran?r ve böylece kaybolduklar? zaman paral? yabanc?lar? doland?rarak sokaklarda amaçs?zca aylak aylak dola??r. Song Eun Chae’ye rastlamas? hilelerinden biri yoluyla olur. Song Eun Chae ünlü Kore ?ark?c?s? , Choi Yun’un program koordinatörü ve çocukluk arkada??d?r. Choi Yun’u ya?am?n?n odak noktas? gibi görür ve onu memnun etmek için yapabilece?i her ?eyi yapar. Choi Yoon ba?ka bir ünlü Koreli aktris (Kang Min Joo) ile bir çekim yapmak için Avustralya’y? ziyaret eder. Eun Chae’yle Min Joo tesadüfen iyi arkada?lar olurlar. Choi Yoon Min Joo ile ilgilendi?inden dolay? ona yak?nla?abilmek için Eun Chae’’den yard?m ister. Bu Choi Yoon’a gizliden a??k olan Eun Chae’nin kalbini k?rar ama bu do?rultuda hareket eder. Moo Hyuk ile kaderini belirleyen kar??la?mas? sadece ya?am?n? de?il ayn? zamanda onun için de?erli olan Choi Yoon’?n da ya?am?n? etkileyerek sonuçlan?r.

x

Total
2
Shares