Ne kadar partnerimizi tan?d???m?z? dü?ünsek de zaman zaman ili?kinin içinde kendimizi bile tan?yamad???m?z anlar ya?ayabiliyoruz. K?sa süreli veya uzun süreli fark etmez; ili?kiler karma??kt?r. Bu noktada da devreye ileti?im girer.

Seksolog Dr. Valeria Chuba yay?nlad??? podcast’te a?k?n 5 dili üzerine yo?unla??yor. Bu be? maddenin sevgi göstermede ve sevgiyi almada önemli rol oynad???n? belirten Chuba ekliyor: “A?k dili ba?l???nda belirtti?im bu maddeler ili?ki sürecinde kendimizi ve partnerimizi anlamaya yard?mc? olma konusunda yararl? olabilir.”

Gelin a?k?n bu 5 dilini inceleyelim:

1# Yard?mla?ma

Dr. Chuba ?öyle aç?kl?yor: “Yemek pi?irmek, kahve haz?rlamak,çocuklara bakmak vs. gibi gündelik eylemlere yard?mc? olmak, partnerinize destek sa?lamak kalpleri kazanman?z için önemli. Örne?in, mutfa?? temizledikten sonra partnerinize s?cak bir banyo haz?rlay?n. Hatta küveti onunla payla??n! Stresli bir gün geçiren partnerinize rutin i?lerde yard?mc? olarak sorumluluklar?n? azalt?n. Bu sevgiyi kesinlikle katlayan bir detay.”

2# Hediyeler

Seksolog Chuba, hediye beklemenin kesinlikle yanl?? bir ?ey olmad???n? söylüyor. Kalpten gelen bir hediyenin ili?kiyi peki?tirmede ve sevgiyi ço?altmada etkisi yüksek. Beklenmedik sürprizler, manevi de?eri yüksek hediyeler, çiçekler, hatta belki de beklenmedik anda beklenmedik bir yere b?rak?lan k?sa bir not... Sevdi?iniz ki?iyi ?a??rtarak hediyeler sunmak onu dü?ündü?ünüzün bir göstergesi. Özellikle ihtiyac? olan bir ?eyi hediye etti?inizde sizin taraf?n?zdan dü?ünülmek onu mutlu edecek ve size olan ba?l?l??? kesinlikle artacak.

3# Birlikte Geçirilen Zaman

Randevu geceleri ve y?l dönümlerini hat?rlamak önemli. Unutulmay? hiç kimse istemez. Hat?rlanmak daima güzeldir. Beraber özel anlar?n?z?n hat?rlanmas?, birlikte geçirilen vaktin kaliteli ?ekilde de?erlendirilmesi partnerinizle aran?zdaki ba?? güçlendirir. Fantezi geceleri düzenleyin. Bunun için ili?kinizin yeni olmas? gerekmez. Evli çiftler de bunu yapabilir. Art?k birlikte ya?aman?z sekste yenilikler denememeniz için bahane de?il!

4# Dokunu?lar

Seksolog Chuba, dokunu?lar?n her zaman cinsel arzuyu ifade etmedi?ini belirtiyor. Sar?lmak, el ele tutu?mak, öpücükler… Bunlar a?k?n ve sevginin en güzel ifade ?ekilleri. Örne?in, kötü bir gün geçiren partnerinizi içten bir ?ekilde kucaklaman?n ona ne kadar iyi gelebilece?ini bir dü?ünün. Ya birlikte film izlerken partnerinizin saçlar?n?z? ok?amas?n? ne kadar sevdi?inizi? Dokunu?lar güzeldir; özel hissettirir.

5# Sevginin Onaylanmas?

?çten söylenmi? bir "Seni seviyorum" cümlesinden daha mutluluk verici ne olabilir ki? Ayr?ca iltifatlar, övgüler, sevgi sözcükleri de ili?kide heyecan? ve mutlulu?u artt?r?yor. Gün içerisinde i?teki partnerinize ans?z?n ataca??n?z “seni seviyorum” mesaj? gününe keyif katabilir. Hem kendinizi ve sevginizi hat?rlatman?n hiçbir zarar? olmaz, de?il mi?