“Çocuk Hareket Üssü” nedir?

Dünya çocuk haklar? bildirgesinde yer alan ‘’Oyun ve hareket her çocu?un hakk?d?r’’ maddesini benimseyerek bu dü?ünceyi Türkiye’de harekete geçirmek amac?yla kurulan bir kurumuz. Bu nedenle sadece büyük ?ehirlerde de?il tüm Türkiye’de bu anlay??? yaymak ad?na Anadolu’ya aç?lm?? bulunmaktay?z. Türkiye’nin ilk Çocuk hareket üssünde çocuklar e?leniyor, ke?fediyor ve ö?reniyor. Özgür ancak bir o kadar da güvenli bir ortamda spor yap?yorlar, atölye etkinlikleri uyguluyorlar ve do?um günü partilerine kat?l?yorlar. Yaz tatili ve sömestr tatilini de?erlendirebiliyor. K?sacas? tüm sene boyunca hareket odakl? etkinliklerimiz devam ediyor ve çocuklar spor ve hareket al??kanl???n? kazanm?? oluyorlar. Bundan dolay? bu slogan ile tan?nmak ve an?lmak bize keyif veriyor.

Muzipo Kids’le birlikte çocuklarda nas?l bir de?i?im ve geli?im gözlemleniyor?

Muzipo Kids, çocuklar?n sadece vakit geçirecekleri bir alan de?il; kaliteli zaman geçirirken onlar?n geli?imine etki eden bir çocuk kulübüdür. Hareketsizlik sonucunda olu?mu? sorunlara çözüm üretmeye çal??an, çocuklar?n?z?n yarat?c?l?klar?n? e?lenceli oyunlarla geli?tirmeyi amaçlayan hareket üssümüzde hem çocuklar hem de ebeveynleri ile en güzel arkada?l?klar? ve anlar? payla??yoruz. Muzipo Kids programlar?na dahil olan çocuklar?n; hareketi seven, payla?maktan ve birlikte hareket etmekten keyif alan, sosyal çocuklar olarak geli?imlerini gözlemlemekten dolay? çok mutluyuz. Tüm bunlar?n ötesinde biliyoruz ki hareket eden çocuklar daha sa?l?kl? ve uzun bir ömür ya?ayacak.

Çocuk etkinlik sektöründe Muzipo Kids’i di?er mekânlardan ay?ran özellikleri neler?

Muzipo Kids’te geli?tirdi?imiz bütün programlar toplumsal cinsiyet e?itli?i, bilimsel yakla??m, problem çözme, yarat?c?l?k ve çocuk haklar? olmak üzere marka kültürünün yap?ta?lar?n? olu?turan be? ana evrensel konunun süzgecinden geçirilerek tasarlan?yor.

Çocu?un geli?imini çok boyutlu bir bütün olarak ele al?yoruz… Hareket e?itimleriyle çocuklar?n fiziksel geli?imine katk?da bulunman?n yan? s?ra bilim, teknoloji ve sanatla ilgili etkinlikler düzenliyor, yarat?c?l??? art?r?c? oyun, drama, müzik, ritim gibi hareketler ile çocu?u hayata haz?rl?yoruz.

Ayr?ca partiler ve grup aktiviteleriyle çocuklar?n sosyalle?melerini sa?l?yoruz. En önemli farklardan biri de her ne kadar çocuk oyunun içine yerle?tirilmi? hareket e?itimi ile zaman?n nas?l geçti?ini fark etmezken biz bir yandan onu gözlüyor ve geli?imini ölçümleyerek her ay ne kadar geli?ti?ini ebeveynleri ile payla??yoruz.

 

Do?um günü kutlamalar? için neler yap?yorsunuz?

 

Do?um günü partileri hafta içi ve hafta sonu seçenekleri ile 1 ya?tan 12 ya?a kadar farkl? konseptler ile planlanabiliyor. Survivor oyunlar? ve parkurlar? ile hareketin, dans?n ve e?lencenin harmanland??? do?um günü partilerimizde çocuklar unutamayacaklar? deneyim ya??yorlar. Çocuklar, uzman e?itmenlerimiz gözetiminde kaliteli zaman geçirirken, ebeveynler sohbetin ve ikramlar?m?z?n tad?n? ç?kar?yorlar. Do?um günü paketleri hakk?nda detayl? bilgi almak için size en yak?n Muzipo Kids merkezimizle ileti?im kurabilirsiniz.

Anneler çocuklar?n? Muzipo Kids merkezlerine getirsin, çünkü…

Teknolojinin çocuklar?n ya?am?na daha fazla girmesiyle birlikte okul sonras? eve geldi?inde çocuklar?n büyük bir k?sm? uzun saatler televizyon ve bilgisayar kar??s?nda geçiriyorlar. Elbette teknolojinin yararlar?n? yads?yamay?z, di?er yandan bu sürenin ebeveyn kontrolünde ya??na uygun bir ?ekilde k?s?tlanmas?, çocuklar?n gerçek ihtiyaçlar? olan oyun ve harekete daha fazla zaman ay?rmas? için aileleri taraf?ndan te?vik edilmesi önemli.

Muzipo Kids e?lence ve oyun ile birlikte hareketi bir arada sunan, müfredat? uzmanlar taraf?ndan çal???lm??, çocuklar?n sosyalle?mesini sa?layan bir kulüp. Vaadlerimiz; hareket, e?lence, ak??ta olmak, sosyal ve ruhsal geli?im.. Ve de tüm bunlar? çal???lm?? bir müfredatla, deneyimli tecrübeli e?itmenlerin e?li?inde yapt?rmak.

Haziran-A?ustos dönemini kapsayan bir program?n?z var m??  Ailelerimiz size nerelerden ula?abilirler?

Yaz döneminde merkezlerimizde çok çe?itli etkinliklerden olu?an programlar uygulanacak. Bunun için aileler kendilerine en yak?n adresteki Muzipo Kids merkeziyle irtibat kurabilir ve 8 Haziran’a kadar devam edecek olan %15 oran?ndaki Yaz Dönemi Erken Kay?t Kampanyas?’ndan faydalanabilir.

Total
8
Shares

Bir cevap yazın