Çocuklar?n kendi potansiyellerini ke?fetmelerini sa?layan, zihinsel ve fiziksel geli?imlerini destekleyen MuziKOD program?, yepyeni versiyonu ile tüm Muzipo Kids merkezlerinde ?imdi çocuklar? bekliyor. Çocuklar?n çoklu zekâ becerilerini ve geli?imini destekleyen hareket odakl? programda; dikkat, konsantrasyon ve odaklanma sürelerinin de artmas?n? hedefliyor. +

 

Türkiye’de ilk kez Muzipo Kids merkezlerinde faaliyete geçenMuziKOD program?, çocuklara kodlaman?n temel mant???n? hareket ettirerek ö?retiyor. Kodlama ve algoritma ile çocuklar problemlere farkl? yönlerden bak?p çözümler üretebilmenin yan? s?ra sistemli ve yarat?c? dü?ünebilme becerilerini de geli?tiriyor. Uzmanlara göre çocuklar algoritma mant???n? kavrad?klar?nda her ?eyin belirli bir düzen içerisinde gerçekle?ti?ini kolayca kavrayabiliyor. Bu do?rultuda olu?turulan ve içeri?i Muzipo Kids’in alan?nda uzman kadrosu ve dan??man kadrosu taraf?ndan haz?rlanan programla; çocuklar?n fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerinde geli?im sa?lanmas? amaçlan?yor.

Hareketli ve e?lenceli matlar arac?l???yla, çocuklar?n psiko motor geli?imini desteklerken ayn? zamanda; dil geli?imini, dikkat koordinasyonunu, yo?unla?ma ve odaklanma sürelerini artt?rmay? hedefleyen MuziKOD için size en yak?n Muzipo Kids merkezine gidebilir ve ayr?nt?l? bilgi isteyebilirsiniz.

Total
0
Shares