Dünyan?n en iyi kad?n sporcular?ndan 40’?, bu yaz Fransa’da yap?lacak turnuva için 14 Milli Tak?m Koleksiyonu’nu tan?tmak üzere Nike ile Paris’te bir araya geldi. Rekortmen jimnastikçi Simone Biles, ?ampiyon eskrimci Ibtihaj Muhammad, iki kez Grand Slam ?ampiyonlu?u kazanan Li Na ve di?er elit atletler, spor yapan kad?nlar? ve k?z çocuklar? desteklemeye yönelik yeni ortakl?klar? duyurmak amac?yla Nike’a tan?t?m etkinli?ine kat?ld?.

Nike’?n Yönetim Kurulu Ba?kan? ve CEO’su Mark Parker, “Bu yaz?n kad?n futbolunda yepyeni bir dönüm noktas? olabilece?ini dü?ünüyoruz.” dedi. “Esas amac?m?zsa bu enerjinin bütün sporlara yay?lmas?. Nike, rekabetçi sporculara destek verme konusundaki liderli?ini sürdürmeye ve yeni nesle en temel seviyeden itibaren yat?r?m yaparak kad?nlar için daha modern ve tatmin edici bir ürün tasar?mlar? sunmaya kararl?.” sözleriyle Nike’?n kad?n sporculara olan deste?inin artarak devam edece?ini aç?klad?.

Elit sporu desteklemek
Etkinlikte Nike, UEFA’n?n Kad?nlar Futbolu bölümüyle üç y?ll?k yeni bir birlikteli?e imza att???n? duyurarak Kuzey Amerika’dan Çin’e uzanan bir co?rafyadaki elit futbolculara ve dünyan?n her yerindeki öne ç?kan kad?n sporculara verdi?i deste?i sürdürdü?ünü gösterdi. Basketbolda Nike; WNBA, FIBA ve Çin Basketbol Birli?i ile yapt??? i? birli?i ile kad?nlara daha geni? bir alan yaratmay? hedefliyor. Kolej seviyesinde, ABD’de 200’den fazla üniversiteyle i? birli?i yaparak farkl? spor dallar?ndan 25.000’i a?k?n kad?n sporcuyu destekliyor.

Gelece?in sporcular?na ilham vermek
Çocuklar ve gençler için Nike, topluluklarla ba?latt??? yeni i? birlikleri ve ürünlere eri?im arac?l???yla k?z çocuklar?n spora kat?l?m?n?n önündeki engelleri kald?rmak, kendilerine güvenerek oyun oynamalar?n? ve spor yapmalar?n? sa?lamak için çal???yor. Paris’te Sport dans la Ville ile ortakl???yla kad?n antrenörlerin e?itilmesine ve k?z çocuklar?n futbol ve bokstan tenis ve dansa kadar çok çe?itli sporlara kat?lmas?na yard?mc? oluyor. Küresel düzeyde Nike, Women Win ve Gurls Talk ile yürüttü?ü i? birlikleri yoluyla yeni nesil k?z çocuklar? aktif olmaya te?vik eden, yeni yeti?en kad?n antrenörleri destekliyor. Londra’dan Los Angeles’a, Pekin’den Buenos Aires’e kadar dünyan?n dört bir yan?nda Nike, okullar ve topluluk ortaklar? vas?tas?yla ihtiyaç sahibi k?z çocuklara Nike Pro Hijab ve Nike Classic Spor Sutyeni gibi ürünleri temin etmek için bir pilot program uyguluyor.

Sürdürülebilir ve hassasiyet odakl? tasar?mlar
Nike, tarihi Palais Brongniart’da gelece?in kad?nlara yönelik yenilikçi tasar?mlar?n? spor dünyas?yla payla?t?. 14 Milli Tak?m Formas?n?n tasar?m süreci, profesyonel futbolcular?n ayr?nt?l? geri bildirimlerinin toplanmas?yla ba?lad? ve Nike Sports Ara?t?rma Laboratuvar?’nda yürütülen 4D tarama ve hareket yakalama çal??malar?yla devam etti. Kad?nlara özel, hassasiyet odakl? bu mühendislik çal??mas?, etkinlikte sergilenen Nike’?n ?lkbahar/Yaz 2019 sezonu için haz?rlad??? yüksek performansl? sutyen koleksiyonunda göze çarp?yor. Koleksiyondaki yeniliklerin ötesinde, Milli Tak?m Formalar? ayn? zamanda Nike’?n dünyan?n en sürdürülebilir spor markas? olma yolundaki deste?ini yans?t?yor, zira her bir 2019 Nike Formas?n?n üretiminde en az 12 plastik ?i?enin geri dönü?ümünden elde edilen malzemeler kullan?l?yor. Nike, sürdürülebilir ürün tasar?m? sayesinde 2010’dan bu yana 6 milyardan fazla plastik ?i?enin çöplerden kurtar?lmas?n? sa?lad?.

Tüm bu ortakl?klar? ba?latmak içinse Nike’?n temel de?erlerini temsil eden güçlü kad?n sporculardan ilham al?yor. 2019 y?l? boyunca Nike, milyonlarca sporcuya en ç?lg?n hayallerinin pe?inden ko?mak için ilham veren “Just Do It” video serisinin yeni bölümleriyle kad?n ?ampiyonlar? ve öncüleri onurland?racak. Nike’?n bu seneki kampanyas? dünyan?n her yerinde engelleri a?m??, bir spor dal?nda ç???r açm?? ve oyun alan?n?n herkese aç?lmas?na katk?da bulunmu? kad?nlara odaklan?yor. Bu y?l dünyan?n en önemli ?ehirlerinde lanse edilecek olan Nike’?n “Just Do It” video serisindeki en yeni bölümleri izlemek için ise buraya t?klay?n.

Total
0
Shares