16 Nisan’da Koç burcunda gerçekle?ecek yeni ay ile beraber burçlar?n fark?ndal?klar? artacak ve ruhsal olarak kendilerini iyi hissedecekler. Bu ay sezgilere güvenmemekte de fayda var.

Sizi, Astrolog Dinçer Güner’den nisan ay? astroloji yorumlar?yla ba? ba?a b?rak?yoruz.

 

KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)
16 Nisan Pazartesi günü burcunuzda gerçekle?ecek yeni ay ile daha önceden al?nm?? kararlar?n?z? hayata geçirmek için ad?mlar atacaks?n?z. Yak?n zamanda burcunuzda gerçekle?mi? Merkür retrosunun da bitmesiyle baz? konularda eyleme geçeceksiniz. Kendinizi daha pozitif ve daha hayat dolu hissedeceksiniz. Kendinize her zamankinden daha fazla inand???n?z bir ruh hâli ya?ayacaks?n?z.

 


BO?A (21 Nisan – 20 May?s)
Koç yeni ay? ile beraber bilinçalt? düzeyinde fark?ndal???n?z artacak, ruhsal olarak kendinizi daha tazelenmi? hissedeceksiniz. Geçmi?e dair büyütüp içselle?tirdi?iniz durumlarla yüz yüze gelebilirsiniz.
Bu süre zarf?nda sezgilerinize her zamankinden çok daha fazla güveneceksiniz.

?K?ZLER (21 May?s – 21 Haziran)
Bu ay oldukça sosyalle?eceksiniz. Konserler, sinema, tiyatro derken kendinizi bir sosyal yard?m projesinin içinde gönüllü olarak çal???rken bulabilirsiniz. Ayr?ca gündeminizi platonik a?klar me?gul edebilir. Hayata dair kendinizi daha umut dolu ve pozitif hissedeceksiniz.

 

 

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)
Koç burcunda gerçekle?ecek yeni ayla beraber kendinizi kariyerinizle ilgili geli?meler ya?arken bulabilirsiniz. ?? de?i?iklikleri olabilece?i gibi hâlihaz?rda devam etti?iniz mevcut i?inizde terfi gibi konular gündeme gelebilir. ?? ko?ullar?n?n maddi manevi iyile?tirilmesi ve revize edilmesi sizi rahatlatacak. Her zamankinden daha disiplinli ve özverili çal??mak size yeni kap?lar açacak.

 

ASLAN (23 Temmuz – 22 A?ustos)
Bu ay kariyerinizde rotasyon veya ?irket içi e?itim gibi sebeplerden yurt d???na ç?k???n?z gündeme gelebilir. E?itim hayat? devam edenleriniz ise work&travel gibi seçeneklerle yurt d???na gitmek, orada e?itim almak gibi fikirlerin pe?ine dü?üp bunlar? hayata geçirmek yolunda ad?mlar atabilir.

 


BA?AK (23 A?ustos – 22 Eylül)
16 Nisan’da Koç burcunda gerçekle?ecek yeni ay ile beraber maddi kaynaklar?n?zla ilgili olumlu geli?meler ya?ayacaks?n?z. Bir mahkeme kanal?yla ümidinizi kesti?iniz bir para ak??? gerçekle?ebilir. Partnerinizin finansal konularla ilgili geli?melerine ?ahit olabilirsiniz.

 

TERAZ? (23 Eylül – 22 Ekim)
Gerçekle?ecek yeni ay ile birlikte ili?kiler, ortakl?klar ve evliliklerle ilgili konularda geli?meleri tecrübe edeceksiniz. Problemli ve pürüzleri olan ili?kilerde yaralar sar?lacak, sen-ben olgusu yerini ‘biz’ duygusuna teslim edecek. Tereddütle bak?lan konular?n ve durumlar?n netlik kazanaca?? bir dönem ya?ayacaks?n?z. ?li?kilerde ve ortakl?klarda uyumun kendini gösterdi?i, keyifli bir dönem olacak.

 

AKREP (23 Ekim – 22 Kas?m)
Bu ay i? hayat?n?n içinde olanlar kendilerini ödüllendirecekleri bir süreç ya?ayacaklar. Kendinizi her zamankinden daha enerjik, daha dinç hissedeceksiniz. Diyete ba?lamak, egzersiz yapmak için de son derece uygun bir zaman olaca?? için takviminizi buna göre organize edin.

YAY (23 Kas?m – 21 Aral?k)
Koç burcunda gerçekle?ecek yeni ay a?k temas?n? kapsayacak. Bekâr olanlar için sürpriz bir a?k kap?da. Ebeveyn olanlar ise çocuklar?yla daha çok zaman geçirecek. Bu süre zarf?nda çocuklar?n?z?n ki?isel geli?imi için kurslara kay?t yapt?rabilir ya da sosyalle?meleri için aktivitelere götürebilirsiniz.

 

O?LAK (22 Aral?k – 20 Ocak)
16 Nisan'da gerçekle?ecek yeni ay ile beraber ev ve aile temalar?yla me?gul olacaks?n?z. Ta??nma, ev alma veya satma gibi gayrimenkulle ilgili konularda aksiyon ya?ayacaks?n?z. Aile ziyaretlerinin artt???, akrabalarla daha çok ileti?im kuraca??n?z bir dönem sizi bekliyor. Evinizle ilgili tadilat veya dekorasyon için de son derece uygun bir zaman.
Bu yüzden de oda??n?z evle ilgili konular olacak.

KOVA (21 Ocak – 19 ?ubat)
Bu ay ö?renmeye olan merak?n?z sizi ke?fedece?iniz yeni alanlara sürükleyebilir. Yazmak, her türlü fikir veya proje üretmek, teklifler haz?rlamak gibi i?lerle me?gul olabilirsiniz. Göz önünde olaca??n?z, ürettiklerinizle ses getirecek ve alk??lanaca??n?z son derece ba?ar?l? bir dönemi tecrübe edeceksiniz.

 

BALIK (20 ?ubat – 20 Mart)
Bu ayki yeni ay ile beraber maddi kaynaklar?n?z? zenginle?tirmeye odaklanacaks?n?z. Sezgilerinizin sesine kulak verin! Riskli olabilecek konularda kendinize güvenerek ilerleyin. Finansal konularda mant?k olarak içinize sinen i?lerin alt?na imza atacaks?n?z.

Bir cevap yazın