Nisan ay? ile birlikte yeniden kavu?tu?umuz güne?li günler t?pk? sizin gibi bizim de içimizi k?p?r k?p?r etmekte.

?çimizdeki bu heyecan?n yükselmesini sa?layan bir di?er nokta da yeni ç?kan kitaplar elbette. Okumak için sab?rs?zland???m?z kitaplar? listeledik.

Kitap okuma listenizi güncellemenin tam s?ras?.

 

Zarf Atanlar – Ozan ?lhan

Bu kitap, birbirlerini ya hiç ya da y?llarca görememi? â??klar?n heyecan?n? ve uzun ili?kilerin ard?ndan çekip gidenlerin hürmet dolu vedalar?n? bir araya getirdi. Kitaptaki â??klar?n aras?nda Hünkâr Süleyman da var, Bedri Rahmi’nin Karadut’u da; Napolyon’un Josephine’e duydu?u dramatik sevgi seli de var, Tolstoy’un vefal? vedas? da. Belli ki a??k olunca baz? krallar ?air, baz? ?airler kral.

 

Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yaz?lar – Ursula K. Le Guin

Bilimkurgu ve fantastik edebiyat?n en önemli yazarlar?ndan biri olan ve 2018’in Ocak ay?nda hayata veda eden Ursula K. Le Guin’in ölmeden önce yay?mlad??? son kitaplar?ndan Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yaz?lar, hep kitap’?n Atölye serisi kapsam?nda raflarda! Yazar?n okuyucular?na b?rakt??? bir miras niteli?indeki kitap, okumak ve yazmak isteyen tüm edebiyatseverlere ???k tutuyor.

 

Lykke-Dünyan?n En Mutlu ?nsanlar?n?n S?rlar?

Danimarka’nin neden dünyan?n en mutlu ülkesi olarak an?ld???n? anlamak zor de?il. ?? ile özel ya?am? kusursuz bir dengede tutmalar?, ücretsiz iyi e?itim imkân? sunmalar?, trenlerinin her zaman vaktinde kalkmas? bir yana, Danimarka’daki evlerde tüm dünyadakine k?yasla daha fazla mum yak?l?yor.

Danca kar??l??? Lykke olan mutluluk hakk?nda kimse Kopenhag’daki Mutluluk Ara?t?rmalar? Enstitüsü’nün Ceo’su ve Hygge kitab?n?n yazar? Meik Wiking kadar çok ?ey biliyor olamaz. Wiking, hayattan keyif almak konusunda Danimarkal?lardan ö?renece?imiz çok ?ey olsa da mutluluk kap?lar?n? açan anahtarlar?n dünyan?n dört bir yan?na gömülü oldu?una inan?yor.

 

Sula – Toni Morrison

Edebiyat tarihine arma?an etti?i ölümsüz karakterler ve çarp?c? kurgularla dünya edebiyat?n?n önde gelen isimlerinden, Nobel ve Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison ?rk ve cinsiyet ayr?mc?l???n? görünür k?lan romanlar?yla okurlar?n belle?inde e?siz bir yer edinmi?tir.

Kad?n olman?n ku?at?lm??l???n? birlikte, yoksulluk ve yoksunluk içinde büyürken ö?renen iki k?z arkada? üzerinden suçu dahi payla?man?n, a?k?n ve ihanetin çarp?c? hikâyesi Morrison’un ?iirsel dilinde hayat buluyor. Toplumsal normlar? kabulleni?le, kendini bulma ve özgürle?me çabas?n?n çeli?kisi dönemin  çetin atmosferinde gitgide çözümsüz bir hal al?rken, farkl? olana kar?? duyulan korkunun birle?tirici gücü Morrison’un usta kalemiyle gözler önüne seriliyor.

 

Yolun Sonundaki Ev – Oya Baydar

Bir ülke, bir ?ehir, bir semt ve bir ev: Yolun sonundaki mor salk?ml? ev. Ülkenin yüz y?ll?k tarihinin kader zincirini k?rmak mümkün mü? Y?llarca tüm sakinlerinin birer birer deneyip de ba?aramad???n? uzaklardan gelen çocuk ba?arabilecek mi? Yoksa bu aile apartman?ndan ç?kan di?er tüm kurbanlar gibi o da zincire eklenecek bir halka m? olacak?

Oya Baydar, 1913’te bir suikastla ba?lay?p 1960’l? y?llarda ayn? apartmanda kesi?en çizgilerle ülkenin son yüz y?l?n?n haritas?n? çiziyor. Yolun Sonundaki Ev, okuyan herkesin kendinden bir ?eyler bulaca?? bir Türkiye panoramas?.

 

Benim Ad?mla Toplan?n – Maya Angelou

Maya Angelou’nun otobiyografik romanlar?n?n Modern Klasikler serisinde yay?mlanan ilk halkas? Kafesteki Ku? Neden ?ak?r, Bilirim’in kald??? yerden devam eden Benim Ad?mla Toplan?n, genç bir kad?n?n dünyay? ve kendini ke?fetmesinin hikâyesi. Angelou zorluklarla dolu geçmi?ini umut, mizah ve ?efkatle an?ms?yor. Yolunu bir kez olsun ?a??rm?? herkes için ilham verici bir roman.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın