Yo?un duygusall?k içeren bir haftaya giriyoruz. Öncelikle hafta ortas?ndan itibaren nisan Yeni Ay’?n? ya?ayaca??z. 4 Nisan Per?embe günü ba?layacak olan Yeni Ay, 5 Nisan Cuma günü ö?len 11:50 de tamamlanacak.

Nisan Yeni Ay’?n?n burçlar üzerindeki beklenen etkilerini Astrolog ?ebnem Ek?ib sizler için yorumluyor.

Sal? günü gerçekle?ecek Merkür Neptün kavu?umu Vedik Astroloji de hayli sert bir y?ld?zda Porva Bhadra Pada’da gerçekle?iyor ki görünenin ard?na bakmak, gizleneni fark etme zamanlar? olacak. Duygu ve dü?üncelerde tam bir karma?a ya?anabilir, neyin do?ru neyin yanl?? oldu?unu fark etmek zorla?abilir. Ancak gökyüzü büyük ruhsal aç?l?mlar veriyor. Sezgiler artacak, yarat?c? enerji öylesine yükselecek ki yazmak, ilham almak, müthi? bir sezgisellikle idrak etmek, görünenin gerçekte ne oldu?unu tamamen sezgisel bir platform da anlamak mümkün olacak.

Sal? gününden itibaren ba?layacak Neptün Merkür kavu?umu önümüzdeki 10 gün boyunca aktif olurken en yo?un enerjisini bu hafta boyunca belirgin k?lacak.

Doland?r?c?l?klara, yalan haberlere dikkat edin. Duyduklar?n?za de?il, gördüklerinize inanmak gerekecek… Yazd???n?za, söyledi?inize bu hafta boyunca epey dikkat etmek gerekiyor. ?? görü?melerinde veya yaz?lmalar?nda maillere, imzalad???n?z evraklara çok dikkat edin, kontrol etmek en ak?ll?ca yöntem olabilir…

Bu haftan?n en sert günlerinden birisi çar?amba… Ay, Kova burcunda ilerlerken, Yeni Ay öncesi en karanl?k faz?na da geçmi? olacak. Ay’?n içinden geçti?i tak?my?ld?z ve ay?n faz? çok sert etkileri bar?nd?rmakta. Çar?amba günü herhangi bir konuda ba?lang?ç yapmay?n, ba?latt???n?z ?eyler bamba?ka bir hale dönü?ebilir. Çar?amba gününü sadece rutin i?lerle geçirmenizi öneririm.

Çar?amba gününün sert etkilerine hava gruplar? Kova, ?kizler ve Terazi burçlar? ile Aslan burçlar?, yükselen ay veya öz burçlar? bu noktada olanlar ekstra dikkat etsinler.

Per?embe günü Yeni Ay etkisi ba?l?yor +

Yeni ay Kova burcunda ba?layacak ve Bal?k burcunda tamamlanacak. Zor bir y?ld?zda ba?lay?p, çok güzel ve bereketli bir y?ld?zda tamamlanacak. Haftal?k etkiler içinde çar?amba ve per?embe daha dikkatli geçirilmesi gereken günler olarak vurgulu iken cuma günü ö?le saatlerinden itibaren tamamlanacak Yeni Ay sonras? hayat?n?zda h?zlanmas? gereken konulara yönelebilir, duygusal veya dünyevi konularda ad?m atabilirsiniz. Bu hafta harekete geçmek istedi?iniz bir konuda cuma ö?le saatlerinden itibaren destekli etkiler var.

Yeni Ay Bal?k Burcunda Revati y?ld?z?nda tamamlan?yor… +

Öncelikle Bal?k, Ba?ak, ?kizler ve Yay burçlar? için önemli de?i?imler verecek bir yeni aya geçiyoruz. Özel bir y?ld?z olan Revati bereketi, büyük ?ans?, ba?kalar? taraf?ndan desteklenmeyi temsil eder. Revati hayli özverili, iyilik sever ve ba?kalar?na ???k tutan bir y?ld?zd?r. Bu y?ld?z bahar?n ilk yeni Ay döngüsü ile bizi yapt???m?z iyilikler, ba?kalar?na daha önce verdi?imiz desteklerin sonuçlar?n? almakta adeta mükafatlar içinde tutabilir.

Revati, iyile?tirici özelli?i yüksek bir y?ld?zd?r. Bir süredir u?ra?t???n?z sa?l?k sorunlar?n?z?n daha iyiye gitmesi, önünüze bir f?rsat, bir tedavi yöntemi belirmesi söz konusu iken, y?ld?z?n yeni ay padas?, ayaklar?n yere bast???, hedeflerinizi, arzular?n?z? daha belirgin ?ekilde gözden geçirdi?iniz bir döneme i?aret etmekte.

Hayat?n?zda iyile?tirip, yeniden yap?land?rman?z gerekenler yap?lan?yor… Bal?k, Ba?ak, ?kizler ve Yay burçlar? yepyeni bir döneme geçerken, önemli geli?meler, destekler göreceksiniz.

Yeni ay i? ve kariyer alanlar?nda ?kizler, Kova, Akrep ve Yay burçlar? için yeni f?rsatlar, yeni ba?layan geli?melerin habercisi olacak…

Bo?a, O?lak ve Ba?ak burçlar? hedeflerini, sosyal alanlar?n?, idealize ettikleri ?eyleri yeni deneyim ve f?rsatlarla belirgin hale getirebilecekler…

Ba?ak, Terazi ve Akrep burçlar? ili?kiler ve a?k alan?nda yeni bir döneme geçiyorlar…

Koç ve Yengeç burçlar? ise bu süreci biraz daha sakin ve esnek geçirmeniz gerekiyor. Dü?manlar?n?zla ilgili önemli gerçekleri fark ederken, bir anlamda bu süreç size dost ile dü?man?n ayr?lmas?n? sa?layacak.

Total
0
Shares