Nomofobik kelimesini ilk kez duyuyor olabilirsiniz ama belki de fark?nda olmadan bu fobiyi içinizde ya?amaya ba?lam??s?n?zd?r bile.

 

Cep telefonlar?n?n vazgeçilmez etkisinden bahsediyoruz. Konuyu biraz daha açacak olursak, cep telefonunuz yan?n?zda olmad??? zaman kendinizi eksik hisseder durumuna geliyor musunuz? Cep telefonu ile sa?lanan ileti?imden kopma korkusu nomofobik durumu ortaya ç?kard?. Reem Nöropsikiyatri Klini?i’nden Nörolog Mehmet Yavuz’dan nomofobik hakk?nda detayl? bilgi ald?k. Bakal?m nomofobik misiniz, de?il misiniz?

 

Ara?t?rmalar gösteriyor ki, cep telefonundan uzak kalma korkusunu ya?ayan ki?i say?s? her geçen gün artmakta.

?ngiltere’de yap?lan bir ara?t?rmaya göre cep telefonu kullan?c?lar?n?n %53’ünün nomofobik olma durumu söz konusu. Bu kadar ba??ml? olunmas?n?n temel sebepleri aras?nda telefonla her i?in halledilir olmas? yat?yor asl?nda. ?? ba?lant?lar?, al??veri?, ajanda notlar?, gazete ve bunlar gibi say?labilecek birçok ?ey, bir t?k uza??m?zda.

Telefonunu kaybeden, ?arj? biten ya da uzak kalan ki?ilerin ya?ad?klar? bu korku, ki?inin ya?am kalitesini de olumsuz yönde etkileyerek hayattan kopmalar?na neden olmakta. Nomofobik durumun artmas?yla birlikte ki?ide depresyon, a??r? öfke duygular?, panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olmaktad?r. Konu oldukça önemli gördü?ünüz üzere.

 

Peki, nomofobik olman?n belirtileri nelerdir?

?Telefonunuz yan?n?zda olmas?na ra?men sürekli kontrol ediyorsan?z,

?Telefonunuzun çantan?zda ya da cebinizde oldu?unu bilmenize ra?men sürekli çal?n?r diye dü?ünüyor ve korkuyorsan?z,

?Telefonunuzun çekmemesi ya da kapanmas? durumunda a??r? öfke duygular? ya??yorsan?z,

?Telefonunuzun kapal? olmas? gereken mecburi alanlarda uçak, tiyatro gibi yerlerden uzak duruyorsan?z,

?Telefonu asla kapatm?yor ve sürekli yan?n?zda bulunduruyorsan?z,

?Arama ya da mesaj bildiriminin gelmedi?ini bilmesine ra?men sürekli kontrol ediyorsan?z, nomofobik olabilirsiniz!

 

Bu fobiden kurtulman?n yollar? ise ?öyle;

?Cep telefonundan bir süre uzak kal?n,

?Yatmadan telefonu ba?ucunuza koymak yerine kendinizden daha uzak bir mesafeye koyun,

?Telefonunuzun sesini açarak sürekli kontrol etme tak?nt?n?zdan yava?ça kurtulun.

 

Total
4
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.