Y?ld?zlar?n, stilini de?i?tirmek ya da daha iyi bir noktaya ta??mak için en garanti yollar?ndan biri ku?kusuz stilistlerini de?i?tirmekten geçmekte.

Çünkü fark?ndalar ki; stil konusunda do?ru yönlendirme ve seçimler yap?ld???nda, o y?ld?z?n daha da parlamas?n? sa?layacak zemin olu?turulmakta. A?a??da, stilistlerini de?i?tirerek görünü?lerini tamamen elden geçiren alt? y?ld?z sizi bekliyor. Sizce daha m? iyi yoksa kötü olmu??

Margot Robbie

Ünlü oyuncu Margot Robbie, Wolf of Wall Street filminin tan?t?m döneminde stilist Cristina Ehrlich ile çal???yordu ve sürekli olarak klasik, zarif, genç k?rm?z? hal? görünümleriyle kar??m?za ç?k?yordu.

?lerleyen dönemlerde Kate Young ile çal??maya ba?lad???nda, 90’lar?n süpermodellerinin saf cazibesini onda görmeye ba?lad?k. Uzun sar? saçlar?n? da bob kesimle kullanmaya ba?layan Robbie, muhte?em bir stile kavu?tu diyebiliriz.

Mary-Kate ve Ashley Olsen

Olsen ikizlerinin, 2000’li y?llar?n ba??ndaki ikonik boho görünümünden, a??r? katmanl? aksesuarlara ve eklektik yakla??mlar?na kadar sorumlu olan stilist Judy Swartz’? anarak ba?layal?m.

?kizler 2006 y?l?nda Swartz ile yollar?n? ay?rmaya karar verdiler ve markalar? The Row’u kurduklar? s?rada, onunla sadece yak?n arkada? kalmaya devam ettiler. ??e kendileri el att?lar ve gard?roplar?n? tamamen siyah renkli parçalar? tercih ederek yenilediler. Art?k monokrom ruhunun kraliçesi oldular diyebiliriz.

Michelle Williams

2012’de stilist Leith Clark’tan Kate Young’a geçmeyi tercih etmekle ne kadar do?ru bir seçim yapt???n? gözler önüne serdi.

K?rm?z? hal? stilinde önemli bir de?i?ime giden Williams, art?k ??k bir görünümle kar??m?zda.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, kariyeri için o çok önemli anlarda stilisti Rachel Zoe’nun seçimleriyle y?ld?z?n? daha da parlatmaya ba?arm??t?.

2012 y?l?nda Oscar kazand??? zaman? ve o görünümünü hat?rlamaya ne dersiniz? Peki, sonras?nda olaylar nas?l geli?ti? Zoe’nin ekibinde yer alan Jill Lincoln ve Jordan Johnson i?i b?rakt???nda Lawrence onlarla birlikte gitmeyi tercih etti. Platin sar?s? saçlar?yla daha modern ve deneysel seçimlerle de çekici bir duru?a kavu?tu.

Gigi Hadid

Yükseli?i tam gaz devam eden model Gigi Hadid, görünümünü 2013’ten 2016’ya kadar sürekli de?i?tirdi. Çünkü kontrol kendisindeydi.

Bununla birlikte sonraki süreçte genç ve gelecek vaat eden stilist Mimi Cuttrell (Kaia Gerber ile de çal??makta) ile güçlerini birle?tirdi ve güne?li Kaliforniyal? sörfçü k?z ruhuna veda edip ve trendleri yans?tan bir görünüme kavu?tu.


 Total
0
Shares