Oris ve ke?if yüzücüsü Ernst Bromeis, suyun önemi konusunda fark?ndal?k yaratmak amac?yla, yüksek kaliteye sahip Oris Aquis Date Relief dalg?ç saatini piyasaya sürüyor ve kendi yollar?ndan ?a?m?yorlar.

01 733 7730 4153-07 8 24 05PEB – Oris Aquis Date Relief


Oris y?llard?r daha iyisi için de?i?im misyonu çerçevesinde dünya okyanuslar?n? korumak ve ya?atmak amac?yla kampanyalar yürütüyor. Ama halen yapacak daha çok ?ey var. Mü?terilerimiz, perakende ve medya ortaklar?m?z ile birlikte dünya su rezervlerinde önemli de?i?iklikler yaratmak istiyoruz.

01 733 7730 4153-07 4 24 66EB – Oris Aquis Date Relief


Böylece Oris Aquis Date Relief’i yüksek performansl? Aquis dalg?ç saatleri koleksiyonuna katmaktan ve ke?if yüzücüsü ve su elçisi Ernst Bromeis ile yeni bir ortakl?k ba?latmaktan onur duyuyoruz (sayfa 6).
Ernst, 2019 projesi ‘Mavi Mucize’ için yapaca?? haz?rl?k yüzü?ü çerçevesinde Oris Aquis Date Relief’i foto?rafç? Maurice Haas ile birlikte Baikal gölüne götürdü. Kendisini, dünya suyuna dikkat çekmek için, dünyan?n en büyük tatl? su gölü olan Baikal gölü de dahil olmak üzere pek çok gölde yüzerken görece?iz.


Oris Aquis Date Relief, suyun renginden ve yaratt??? hislerden esinlendi.Gri kadran, f?rt?nal? denizin rengini ça??r?yor, saatin imzas? niteli?indeki
kabartmal? dal?? ölçe?i say?lar? ise suyun dokusunu ve hayat?n içindeki esas rolünü hat?rlat?yor.


Saat, mimarisine ve performans?na ili?kin de?erleri Oris Aquis Date ile payla??yor. Kendi etraf?nda dönen tek yönlü dalg?ç bezeli ile birlikte paslanmaz çelik kasas? 43.50 mm (1.713 inç) büyüklü?ünde. 30 bara (300 metre) kadar suya dayan?kl?. Kay?? veya metal bilezik tercihli, safir kristali, saat göstergeleriyle dekore edilmi? kadran? üzerine yerle?tirilmi? ve akrep ve yelkovan? SuperLumiNova® ile parl?yor.


?sviçre yap?m? otomatik mekanik mekanizmas?, merkez saniye yelkovan?n? –k?rm?z? renkte- ve 6 göstergesindeki pencereden tarihi sunuyor.
Oris ve Ernst, daha geç olmadan, dünyadaki su rezervlerini koruma gereklili?ini yüzlerce insana anlatmak için bu projede kendi yollar?ndan ?a?m?yorlar.

Suyun ?ekli

Dünya nehirleri, denizleri ve okyanuslar? ne kadar kötü durumda? Bu durum dünya nüfusunun ne kadar umurunda?
?statistiklerin bir k?sm? oldukça karamsar. Dünya Sa?l?k Örgütüne göre her y?l, ço?unlu?u çocuk 3.4 milyon insan önlenebilir su kaynakl? hastal?klardan hayat?n? kaybediyor.


Global bir dü?ünce kurulu?u olan Pasifik Enstitüsü geli?mekte olan ülkelerde, kanalizasyon sular?n?n yakla??k % 90’?n?n ve endüstriyel at?klar?n % 70’inin hiç bir i?leme tabi tutulmadan do?rudan su yollar?na kar??t???n? bildiriyor.


Haberler, mideleri plastikle dolu ölü deniz hayvanlar?n?n detayl? hikayeleriyle dolu.
Dünya sular?n?n kalitesini artt?rmak için pek çok çal??ma yap?lsa da, sorunun boyutunun henüz yeni yeni anla??ld???na ili?kin endi?eler de mevcut. Geç olmadan, hemen harekete geçmeliyiz.
Oris, gerçek bir de?i?im getiren projeler üzerinde kar amac? gütmeyen kurulu?larla çal??maya devam ediyor. Son bir kaç y?lda, mercan ekimi için Coral Restoration Foundation ile; soyu tükenme tehlikesiyle kar?? kar??ya baz? köpek bal??? türlerini korumak için Pelagios Kakunjá ile birlikte; ve dünyan?n en uzak bölgesinde ve tehdit alt?ndaki pek çok tür için kritik bir göç yolu üzerinde bulunan mercan adas? Clipperton’? ve UNESCO Dünya Miras? statüsünü korumak için çevrecilerle çal??malar yürüttük.


Öte yandan Oris, geleneksel üretim yöntemlerine göre önemli ölçüde daha az enerji ve daha az su gerektiren bir prosedür sonucu tüketici taraf?ndan at?lan ve geri dönü?türülen polimerden elde edilen r-Radyarn® maddesinden saat kay??? üretti. Yine de yapmak istediklerimiz, yapabileceklerimiz ve yapacaklar?m?z halen çok fazla.


Oris’in ba??ms?zl???n?n yararlar?ndan biri de, mü?terilerin ihtiyaçlar?na h?zl? bir biçimde cevap verebilmek. Bu, ayn? zamanda, kendi yolumuzdan ?a?mayaca??m?z ve ölçülebilir farklar yaratan yüksek etkili tercihler yapabilece?imiz anlam?na geliyor. Oris Aquis Date Relief ve ke?if yüzücüsü Ernst Bromeis ile Baikal gölündeki misyonumuz, temiz suyla dolu bir dünya gelece?ine do?ru yapt???m?z yolculu?un bir sonraki ad?m?.

Total
0
Shares