Geçti?imiz günlerde aç?klanan 91. Akademi Ödülleri adaylar?, bir gerçe?i tekrar hat?rlatt?. Hiç bir kad?n yönetmenin aday gösterilmemesi sürpriz olmad? çünkü Hollywood’un erkek egemen dünyas? bunu y?llard?r sürdürmekte.

Cinsiyet ayr?mc?l???n?n hissedildi?i bu listede; ba?rolünde Margot Robbie ve Saoirse Ronan’?n yer ald??? ?skoçya Kraliçesi Mary filminin yönetmeni
Josie Rourke’un aday gösterilmemesi tepki çekti.


?skoçya Kraliçesi Mary

Geçmi?ten günümüze aday olarak gösterilen tüm kad?n yönetmenlerin say?s? ise gerçekten ?a??rt?c?. 2018’de çekti?i Lady Bird filmiyle ‘En ?yi Yönetmen’ kategorisinde aday gösterilen Greta Gerwig, bu adayl??? ya?ayan be?inci kad?n yönetmendi.

Bu yakla??ma gelen ele?tiriler ise ?u yönde; “Kad?n yönetmen konusunda eksiklik yok, akademi içerisinde kad?nlar? aday göstermek isteyen erkek yetersizli?i var.”

Özellikle yönetmenlik kategorisi gibi önemli bir dalda kad?nlar?n görmezden gelinmesi, y?llard?r konu?ulan önemli sorunlardan. Bu konunun yeniden alevlenmesine ise 2018 y?l?nda Emma Stone’un Akademi Ödülleri’ndeki konu?mas? sebep olmu?tu.


Greta Gerwig

Guillermo del Toro’ya en iyi yönetmen ödülünü vermek için sahnede olan Emma Stone; “S?radan bir filmi bir sanat eserine dönü?türen yönetmenin vizyonudur. Aday gösterilen bu dört adam ve Greta Gerwig bu y?l kendi ?aheserlerini yaratt?lar.” Greta Gerwig, o y?l aday gösterilen tek kad?n yönetmendi.

Stone’un sözleri bir sürü övgüyle kar??land? ve neden daha fazla kad?n?n alt?n heykelci?i kucaklamad??? konu?mas?n? yeniden ba?latt?.

Total
0
Shares