Sokak foto?rafç?l???n?n dünyadaki en heyecanl?, en ?enlikli, tek ödüllü etkinli?i PhotoMaraton  22 Eylül Cumartesi günü Sirkeci Gar?’ndan start al?yor. www.photomaratonistanbul.com internet sitesinden al?nan, sponsor firman?n bir k?sm?n? sa?layaca?? foto?raf makineleriyle gerçekle?tirilecek 12 saatte 12 temal? 12 foto?raf etkinli?iyle ayn? gün yine PhotoMaraton çat?s? alt?nda ücretsiz ve halka aç?k bir etkinlik daha var; CepPhotoMaraton. Her iki etkinli?in jürisi Türkiye’nin ödüllü, ünlü foto?rafç?lar?ndan olu?uyor. Kimler yok ki jüride; Co?kun Aral, Mustafa Seven, Sad?k Üçok, Emre Ogan, Burak Bulut, Arel Kalender, Tahir Korkmaz, ?smail Türko?lu, Ümit Varl?, Yüksel Altun, Mürsel Ya?c?o?lu… Etkinli?in 2. günü çe?itli paneller ve gösterilerin ard?ndan ödül törenine geçilecek; sunucusu Çi?dem Tunç. 12 saatte 12 temal? yar??mada birinci gelecek 12 foto?raf?n sahiplerine 12 foto?raf makinesi, cep foto maraton etkinli?i birincilerine ise cep telefonu ödülleri verilecek. 2 ve 3.’ler ile birlikte her kat?l?mc?ya takdim edilecek çe?itli ödüller var. PhotoMaraton etkinlikleri 13-14 Ekim’de Ankara, 20-21 Ekim’de ?zmir’de gerçekle?tirilecek. Yap?ld??? her ?ehirde oldu?u gibi ?stanbul’da da fark ve fark?ndal?k yaratacak PhotoMaraton için bir rehber haz?rlad?k.

PhotoMaraton kültürel bir etkinlik

Etkinlik güzergah?n?n geçti?i Fatih, Eyüp ve Beyo?lu Belediyeleri taraf?ndan desteklenen, tema noktalar?nda sa?l?k, güvenlik tedbirlerinin al?n?p, ikramlar?n yap?laca?? PhotoMaraton’a TFSF ve pek çok foto?raf derne?i destek veriyor, ünlü markalar sponsor. “12 saat/12 tema/12 kare” motivasyonlu, halka aç?k bir kültürel etkinlik bu. Kat?l?mc?lar, 22 Eylül sabah? Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, ?ehrin kalbinde, 12 satte, 12 temal?, 12 foto?raf çekecek.

CepPhotoMaraton

Ayn? gün bu kez “4 saat/4 tema/4 foto?raf” ba?l??? ile yine PhotoMaraton çat?s? alt?nda, sadece cep telefonlar?n?n kullan?laca??, halk?n her kesimine aç?k, ücretsiz ama ödüllü bir foto?raf etkinli?i daha var. CepPhotoMaraton  etab?nda, instagram üzerinden yürütülecek etkinli?in halk jürisinde Mustafa Seven’in yan? s?ra Ahmet Erdem, Sefa Yamak ve ?lkin Karaku? bulunuyor. Etkinli?in tema belirleyicileri de ödüllü foto?rafç?lar; Mürsel Ya?c?o?lu, Sad?k Üçok, Burak Bulut, ?afak Yavuz, Tahir Korkmaz, Dursun Yarta??, Selnur Okudan, ?smail Türko?lu, Ümit Varl?, Arel Kalender, Koray Akten, Yüksel Altun.

Photoshop yasak

PhotoMaraton kat?l?mc?lar? sadece dijital foto?raf makineleri, ak?ll? telefonlar ve tabletler kullanabilecek. PhotoMaraton kat?l?mc?lar? çektikleri foto?raflarda Photoshop kulanamayacak. Öte yandan foto?raf çekiminden önce filtre ve farkl? kamera ayarlar? yap?labilecek. ?çinde kart yuvas? bulunan dijital kameralar kullan?lacak. Herhangi bir veri manipülasyonu (foto?raf düzenleme, dosyalar? yeniden adland?rma, EXIF verilerinde yap?lan de?i?iklikler vb.) tespitinde foto?raf? çeken diskalifiye edilecek. Yar??ma süresince sadece bir kamera kullan?labilecek. Dosya biçimi “JPEG” olacak. Foto?raflar?n silinmesine ve tekrar? mümkün. Gün sonunda foto?raflar?n jüri taraf?ndan de?erlendirilmesi a?amas?nda foto?raf makinesinde s?ral? ?ekilde 12 temal?, 12 foto?raf olacak.

 

CepPhotoMaraton’da tablet de kullan?labilecek

Cep telefonu etkinli?inde kat?l?mc?lardan ücret al?nmayacak. Tablet ve cep telefonu kullan?labilecek. Cep telefonu PhotoMaraton etkinli?i için uygulamalar (iOS ve Android) kurulmu? olacak. CepPhotoMaraton’a kat?lacak 18 ya? alt? ki?iler için yasal vasinin yaz?l? izni gerek. Cep telefonuyla kat?l?m için de internet üzerinden kay?t ?art? var. PhotoMaraton kat?l?mc?lar? sigortal? olacak, öte yandan etkinlik esnas?nda kar??la?aca?? herhangi bir hastal?k veya kaza türü olaylar nedeniyle organizasyon komitesi sorumlu tutulamayacak.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.