Pomellato, 08 Mart Dünya Kad?nlar Günü’nü onurland?rmak amac?yla gerçekle?tirdi?i, yeni ve güçlü ‘Pomellato Sisterhood Initiative’ / ‘Pomellato K?z Karde?lik ?nisiyatifi’ videosu ve dijital kampanyas?nda, kapsay?c?l?k ve k?z karde?lik mesaj? vermek için Jane Fonda, Peyton Roi List, Chiara Ferragni,  Vera and  Viola Arrivabene, Delfina  Blaquier,   Helen  Nonini,  Emma  Weymouth,  Scilla  Ruffo  di  Calabria,   Caroline  Daur, Wakeema  Hollis, Zhang  Jun Ning, Pomelatto’nun CEO’su Sabina  Belli ve di?er ünlülerle birlikte çal???yor.

Video yükleniyor

Kampanyan?n ikinci y?l?nda Jane Fonda ile farkl? jenerasyonlardan, farkl? geçmi?lere sahip di?er ilham verici kad?n ve erkekler Pomellato’nun, Dünya Kad?nlar Günü’nde #PomellatoForWomen slogan?yla kad?nlar?n güçlenmesini, ba?ar?s?n?, liderli?ini ve e?itli?ini savunan kampanyas?na destek veriyor.

Genç yetenek Ramirez Garcia-Peralta taraf?ndan yönetilen videoda yönetmen, her bir kanaat önderinin farkl?l?k, ho?görü ve toplumla ilgili dü?üncelerinin özüne iniyor ve dünyaya umut, kad?nlar?n güçlenmesi ve birlik-beraberlikle ilgili çok sesli bir mesaj aktar?yor. Pomellato, 2019’un ikinci yar?s?nda ‘Pomellato K?z Karde?lik ?nisiyatifi’ kampanyas?n? kad?nlara fayda sa?layacak faaliyetlerle daha de derinle?tirmeyi planl?yor. 

Total
0
Shares