• Tekstil ve modada dünyan?n en önemli fuar markas? olarak nitelendirilen Premiere Vision, ?stanbul’daki sekizinci sezonuna yine yeniliklerle girdi. ?stanbul’un, Do?u ve Bat? aras?nda moda köprüsü olmas? hedefiyle yola ç?k?lan ve bu yöndeki hedefler do?rultusunda çal??malar?n sürdürüldü?ü Premiere Vision ?stanbul, art?k global markalar?n ilgi oda?? haline gelirken, gerçekle?tirilen en önemli yeniliklerden biri de “Tekstil Liderleriyle Sohbetler” dizisi oldu. “Markala?mada Tasar?m?n Gücü” temas?yla düzenlenen ilk sohbetin konuklar?  Herald Tribune Gazetesi’nin “dünyay? fetheden ka?mirci”  diye nitelendirdi?i Silk & Cashmere CEO’su Ay?en Zamanpur ve uluslararas? alanda tekstil ve moda fuarc?l???nda markala?an Premiere Vision’un Uluslararas? Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo oldu.  Zamanpur, rakiplerin art?k sonsuz olarak nitelendirilebilecek kadar çok oldu?unu belirterek, bu ko?ullar alt?ndaki rekabette en önemli unsur olarak fiyatta de?il, kalitede rekabeti gösterdi. Olearo ise, ba?ar?l? markalar?n öne ç?kan en önemli özelliklerinden biri olarak yenilikçilik ve yarat?c?l??? göstererek, “Ayn? zamanda de?i?en dünyay? ve de?i?en tüketim al??kanl?klar?n? takip ederek mü?teriyle duygusal ba? kurabilen markalar?n bugün, “lovemark” olarak adland?r?lmalar? tesadüf de?il” dedi

Tekstil ve modada dünyan?n en önemli ve etkin uluslararas? fuar markas? olarak nitelendirilen Premiere Vision,  ?stanbul’daki sekizinci sezonunu, t?pk? geride b?rakt??? yedi sezonda oldu?u gibi yenilikler ve hedefleriyle uyumlu bir istikrar ile yeni fuar alan?nda açt?. 7-9 Mart tarihleri aras?ndaki büyük moda ve tekstil gösterisini ?ehrin kalbindeki ?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?tiren Premiere Vision ?stanbul’un 2018’deki ?lkbahar-Yaz sezonu fuar?na kuma?, iplik-elyaf, denim, aksesuar ve konfeksiyonda, alanlar?n?n en iyi isimleri aras?nda yer alan 95 yerli ve yabanc? firma kat?l?yor.  ?stanbul’un, Do?u ve Bat? aras?nda moda köprüsü olmas? hedefiyle yola ç?k?lan ve bu yöndeki hedefler do?rultusunda çal??malar?n sürdürüldü?ü Premiere Vision ?stanbul, art?k global markalar?n ilgi oda?? haline gelirken, gerçekle?tirilen en önemli yeniliklerden biri de “Tekstil Liderleriyle Sohbetler”  dizisi oldu. “Markala?ma” temas?yla düzenlenen ilk sohbetin konuklar? Herald Tribune Gazetesi’nin “dünyay? fetheden ka?mirci”  diye nitelendirdi?i Silk & Cashmere CEO’su Ay?en Zamanpur ve uluslararas? alanda tekstil ve moda fuarc?l???nda markala?an Premiere Vision’un Uluslararas? Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo oldu.

 

AY?EN ZAMANPUR: MARKA OLMAK, MÜ?TER?N?N NE ?STEYECE??N? B?LMEK VE SÖZÜ TUTMAK DEMEKT?R

Silk & Cashmere CEO’su Ay?en Zamanpur’un 26 y?l önce ba?lad??? markala?ma yolculu?unun temelinde giri?imcilik, yenilikçilik, tasar?m ve s?n?rlar? zorlayan bir yap? yer al?yor. Bugün dünyan?n 26 ülkesinde yer alan 200 sat?? noktas?, onlarca ulusal ve uluslararas? ödül, Ay?en Zamanpur’un ka?mir ve ipek öyküsünü uluslararas? bir marka konumuna ta??d???n? ortaya koyuyor. Zamanpur ve yaratt??? Silk & Cashmere markas? için sayg?n gazetelerden Herald Tribune Gazetesi’nin “Dünyay? fetheden ka?mirci”  de?erlendirmesi, markan?n ula?t??? konum aç?s?ndan son derece belirleyici bir tespit.

Ancak, 26 y?ll?k bu markala?ma öyküsünde giri?imcilik, yenilikçilik, tasar?m kadar s?n?rlar? zorlayan yap? neredeyse merkezde yer al?yor. Çünkü, belirlenmi? do?ru hedeflere eri?mek için do?ru malzemeye de eri?ebilmek gerekiyor. ??te,  Çin’de özel bir keçinin nadir yünü olan ka?mire eri?ebilmek için 1992’de ba?layan binlerce kilometrelik yolculuk ve yüzlerce seyahat, do?ru hammaddeye ula?mak için zorlu yolculu?u ve bir o kadar ko?ullar? zorlayan yap?y? ortaya koyuyor. Bir ba?ka deyi?le Zamanpur, birçok kesimin soru i?aretleriyle dolu oldu?u Çin’e yat?r?m yapan ilk Türk giri?imcilerden.

Ay?en Zamanpur’un marka yolculu?u,   daha da derinle?ecek gibi görünüyor.  Belirledi?i yeni hedefler, bunun somut göstergelerinden. Zamanpur’un ifade ettikleri, Silk & Cashmere’in markala?ma yolculu?undaki yönü anlat?rken markala?ma yolculu?una ba?layacaklar için bir rehber niteli?inde: “Asl?nda marka olmak belirli bir mü?teri grubuna istedikleri ürünleri istedikleri kalitede ve fiyatta onlar daha ne isteyecekleri bilmeden bir y?l öncesinden dü?ünmek, planlamak ve üretmek demektir.” Ancak, bu noktada Zamanpur, kalite ve fiyat denklemindeki en önemli unsura dikkat çekiyor ve ekliyor: “Günümüzde rakipler sonsuz… Kalitede rekabet yapman?z gerekiyor, fiyat da de?il.” Zamanpur’un markala?mada gelecek rotas? için alt?n? çizdi?i bir di?er nokta ise tüketicideki de?i?im oluyor: “Tüketici art?k hiç olmad??? kadar güçlü ve hiç olmad??? kadar bilgili.” Dolay?s?yla, tüketicinin isteklerine göre, ama ondan bir ad?m önde davranmak gerekti?ine dikkat çeken Zamanpur’un alt?n? çizdi?i bir di?er nokta ise marka olman?n gerektirdikleri oluyor: “Marka olmak mü?terinize söz vermek, demektir. Bu sözü, logonuz orada oldu?u sürece tutmak demektir.”

GUGLIELMO OLEARO: YARATICILIK VE YEN?L?KÇ?L?K, BA?ARILI MARKALARIN EN ÖNEML? ?K? ÖZELL???

 

Premiere Vision ise tekstil ve modada uluslararas? alanda tam anlam?yla markala?m?? ve bu markala?man?n gerektirdiklerini bulundu?u tüm co?rafyalarda istikrarl? bir ?ekilde gerçekle?tiren bir isim. Elde etti?i bu unvan? sürdürebilir k?lmak için temel unsurlar?n tümünde istikrarl? bir yakla??m sergiliyor. Bunlardan biri de fuarlar?ndaki kaliteye ve gelece?e odaklanan yap?n?n istikrarl? bir ?ekilde sürdürülebilmesi için kat?l?mc?lar?n da kaliteye ve gelece?e odaklanmalar? gereklili?i. ??te bu yakla??m, dünyada da nadir görülebilecek uygulamalar? beraberinde getirmi?. Bunlardan biri de Premiere Vision’un belirledi?i standartlara uygun olmayan firmalar?n fuara kabul edilmemeleri. Ancak, bu istikrarl? ve gelecekte de sürdürülebilir markala?ma öyküsünün temelinde yatan iki dinamik var. Bunlar yarat?c?l?k ve yenilikçilik. Premiere Vision’un bu yakla??m?, kat?l?mc? firmalar kadar fuar s?ras?nda gerçekle?tirilen etkinlikler için de geçerli. Genç tasar?mc?lar?n desteklenmesi yönündeki çal??malar; bunlardan sadece bir tanesi.

Premiere Vision’un 1973 y?l?nda Fransa’da ba?layan ve global bir marka olmaya uzanan öyküsü, bugün, dünyan?n cazibe merkezlerinde düzenledi?i fuarlarla, moda ve tekstilin en önemli markalar? ve profesyonelleriyle sürüyor. Öyle ki, markan?n düzenledi?i fuarlar,  tekstil ve moda profesyonelleri için kaç?r?lmamas? gereken 1 numaral? etkinlik olarak de?erlendiriliyor. Ku?kusuz, ayn? yakla??m firmalar için de geçerli.

Bugün, Türkiye dahil dünyada 12 ba?l? ortakl??? ve yabanc? ofisi bulunan ?irket, dünya çap?ndaki yap?lanmas?yla y?lda toplam 22 fuar düzenliyor. 22 fuar?n adresleri ise markan?n do?u? yeri Paris’in yan? s?ra New York ve ?stanbul. Dünya çap?ndaki 22 fuara kat?lan firma say?s? yakla??k 5.200 olurken, sergilenen ürünleri inceleyen profesyonel ziyaretçi say?s? ise 180.000 civar?nda.

Pek çok fuar organizatörü aç?s?ndan imrenilecek kadar etkili bu rakamlar ve eri?ilen pozisyonu de?erlendiren Premiere Vision Uluslararas? Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo, günümüzdeki konumlar?na eri?melerindeki en önemli iki etkeni, “Ba?ar? markalar?n öne ç?kan en önemli özeliklerinin ba??nda yenilikçilikleri ve yarat?c?l?klar?n?n oldu?una inan?yorum” sözleriyle ifade ediyor ve ekliyor: “Ayn?  zamanda de?i?en dünyay? ve de?i?en tüketim al??kanl?klar?n? takip ederek mü?teriyle duygusal ba? kurabilen markalar?n bugün ‘lovemark’ adland?r?lmalar? da tesadüf de?il.”

Guglielmo Olearo’nun ortaya koydu?u bu bak?? aç?s?, Premiere Vision’un uluslararas? bir marka olmas?ndaki en önemli etkenler olarak ön plana ç?k?yor. Olearo da ba?ar?ya ula?t?ran bu formülü ?u sözlerle ortaya koyuyor: “Premiere Vision olarak yenilik ve yarat?c?l?k bizim için her zaman en önemli de?erler, fuar kat?l?mc?lar?m?z? da bu de?erler do?rultusunda seçiyoruz. Kat?l?mc?lara ve ziyaretçilere sa?lad???m?z trend öngörüsü sayesinde de sektörün de?i?im ve beklentilerine h?zla adapte olabilmelerine olanak sa?l?yoruz.”

?STANBUL’UN DO?U VE BATI ARASINDA ALDI?I ROL G?DEREK GÜÇLEN?YOR

Premiere Vision Uluslararas? Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo’nun de?indi?i bir di?er konu ?stanbul’daki etkinlikleri oldu. ?stanbul’un özellikle Do?u Avrupa ve Ortado?u moda ve tekstil sektörlerinde oynad??? rolün giderek daha da güçlendi?ine i?aret eden Olearo,  Ekim 2014’te düzenledikleri ilk fuar sonras?nda istikrarl? olarak ?stanbul için belirledikleri planlamalar do?rultusunda çal??malara devam ettiklerini belirterek,  ortaya ç?kan sonucu ?u sözlerle ifade ediyor: “Ortaya koydu?umuz kararl?l?k, t?pk? dünyan?n farkl? ülkelerinde gerçekle?tirdi?imiz fuarlar gibi Premiere Vision ?stanbul’un da sadece hedeflenen civar co?rafya ile kalmay?p,  global markalar?n da ilgi oda?? haline gelmesini sa?lad?.”

?STANBUL MODERN ??B?RL???YLE ÜÇ SANATÇIYLA ÜÇ FARKLI ATÖLYEDE YARATICI DENEY?MLERE DO?RU

Di?er yandan geleneksel hale getirdi?i yeniliklere her sezon yenilerini ekleyen Premiere Vision ?stanbul’un yeni sezonunda bu do?rultudaki en önemli projelerden biri, ?stanbul Modern i?birli?iyle gerçekle?tirilenMotivasyonel Sanat Atölyeleri”. Proje, sanatç?lar Ardan Özmeno?lu, ?smet De?irmenci ve Hatice Gökçe ile üç farkl? atölye çal??mas?n? içeriyor. Sanatç?lar?n yönetimindeki atölyelerde kuma?, doku, yüzey ve tasar?m kavramlar? çerçevesinde kat?l?mc?lara hayal güçlerini tetikleyen, yarat?c?l?klar?n? kullanabilecekleri deneyimler sunulacak.

Ayr?ca,  Premiere Vision ?stanbul’da Ekim 2017’de Okan Üniversitesi i?birli?iyle gerçekle?tirilenOpen Fashion Studio” da bir kez daha ö?rencilerin canl? tasar?m performanslar?na sahne olacak. Moda tasar?m? ö?rencilerinden olu?an dört ekip, fuar süresince YKK aksesuarlar? ve Bota? Nehir, Universal Tekstil, Dilek Tekstil, Save  Tekstil, Satab gibi projeye destek veren fuar kat?l?mc?lar?n?n sa?lad??? kuma?lar? kullanarak Büyülü Orman?n Gölgesi temas?yla kapü?onlu sweatshirt tasarlayacaklar. Premiere Vision ?stanbul, genç tasar?mc?lar?n yarat?c?l?klar?n? ortaya ç?karmak ve gelece?e ta??mak için sadece ?stanbul’da de?il, dünyada gerçekle?tirdi?i di?er fuarlarda da benzer çal??malar? gerçekle?tiriyor.

?lkbahar-Yaz 2019 sezonu trendlerinde renk ve kuma? ?ifrelerinin ziyaretçilerle payla??laca?? Premiere Vision ?stanbul’daki klasikle?mi? etkinliklerden biri de “Let’s Talk About Fashion” olacak. Fuar?n gerçekle?tirilece?i üç gün boyunca Premiere Vision Moda Departman? Direktör Yard?mc?s? Julie Greux,  1’er saat boyunca  ?lkbahar-Yaz Sezonu’nu, 360 derecelik bak?? aç?s?yla anlatacak.

PREMIERE VISION ?STANBUL – 8. FUAR

Tarih: 7-8-9 Mart 2018

Yer:  ?stanbul Kongre Merkezi

Fuar Aç?l??/Kapan?? Saatleri:

7 & 8 Mart: 10:00 – 18:00

9 Mart: 10:00 – 17:00

Total
0
Shares

Bir cevap yazın