Prens Charles'?n o?ullar? ile hiç görü?memesi hakk?nda ç?kan dedikodular?; Clarence House "tamamen kurgu" oldu?unu söyleyerek yalanlad?. Peki bu iddialar neydi?

Sal? günü kraliyete yak?n anonim bir ki?inin The Daily Beast'e yapt??? çarp?c? aç?klamalar Prens Charles'?n o?ullar? ile oldukça gergin bir ili?kisi oldu?unu ortaya koyuyordu.

"O?ullar? ve o tamamen farkl? ki?iler ve birbirleri ile ilgilenmiyorlar. Bu kadar basit. Birbirleriyle d??ar?da i? görü?meleri d???nda bulu?muyorlar." diyen kaynak ayn? zamanda Charles'?n, William ve Harry'nin anneleri Diana'n?n ölümününün duygusall???n? hala a?amamalar?ndan da nefret etti?ini belirtti.

Prens William ve Prens Harry; geçti?imiz y?l annelerinin 20. ölüm y?l dönümünde çarp?c? aç?klamalarda bulunmu?lard?. Prens Harry cenaze töreni hakk?nda:

"Annemi yeni kaybetmi?tim ve benim onun tabutunun arkas?ndan beni çevreleyen binlerce insan izlerken uzun bir yol yürümem gerekiyordu. Üstelik milyonlar televizyondan izlerken. Hiçbir çocu?un bunu yapmas? herhangi bir durumda istenmemeli bile. Bugün olsa bunu yapaca??m? sanm?yorum." ifadesini kullanm??t?.

Buna ra?men Prens Harry; ni?an töreni sonras?nda babas? Charles'?n kendisine ve karde?ine ilham veren bir figür oldu?unun alt?n? çizmi?ti.