21-55 ya? aral???nda yeni nesil i? insanlar?, expatlar, profesyoneller, sanatç?lar, giri?imciler ve tasar?mc?lar gibi seçkin üyeleri içinde bar?nd?ran, kitlesi geni?, kendi içerisinde segmentlere ayr?lm?? sosyal bir kulüp olan Viell, mobil uygulamas?n? yay?nlad?. Üyelerinin sosyal ve i? çevrelerini nitelikli biçimde geni?letirken, gerçekle?tirdi?i özel davet, deneyim ve etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sa?layacak olan Viell, üyelerin ilgi alan?na giren her konuda en güncel ve kaliteli haber içeriklerini de sunuyor.

21-55 ya? aral???nda yeni nesil i? insanlar?, expatlar, profesyoneller, sanatç?lar, giri?imciler ve tasar?mc?lar gibi seçkin üyeleri içinde bar?nd?ran Viell, yeniliklere ve deneyimlere aç?k, sosyal, vizyoner, i? ba?lant?lar? kuvvetli, küresel bak?? aç?s?na sahip üyelerini bir araya getirmeye haz?r.

Üyelerinin, üniversite, ?irket, unvan ba?ta olmak üzere detayl? parametrelerle üye ara?t?rmas? yaparak do?ru ki?ilere an?nda ula?mas?n?, lifestyle, i?, tasar?m ve ilgi alan?na giren her konuda en güncel ve kaliteli haber içeriklerine ula?mas?n? sa?layan Viell uygulamas?, App Store’da yerini ald?. Viell, üyelerinin kendi i? ve ilgi alanlar?na uygun üyelerle ve ?irketlerle kolayl?kla tan???p ileti?im kurmalar?n? sa?l?yor. Yaz?l?m?ndaki yapay zeka özelli?i sayesinde, üyelerin ilgisini çekebilecek içerikler ve markalar? ki?iye özel s?ralayarak dinamik bir uygulama deneyimi ya?at?yor.

Viell: “Bir ya?am biçimi”

Trendleri belirleyen, yenili?e aç?k, üst segment tüketim al??kanl???na sahip ki?ilerden olu?an Viell platformu üyeleri, seçkin markalardan özel indirim, ayr?cal?k ve önceliklerin tad?n? ç?kar?rken, üyelik kart? ile özel davetlere kat?l?p uygulama içinde TL puan da kazanabiliyor. Kazand?klar? puanlar? debit özellikteki üyelik kart?yla seçkin markalarda harcayabilen Viell üyeleri, kendilerine özel gerçekle?tirilen deneyim ve etkinliklerde keyifli vakit geçirirken sosyal ve i? çevrelerini nitelikli biçimde geni?letebiliyor.

Viell, online ve offline reklam seçenekleri ile üst segment tüketim al??kanl??? olan do?ru al?c? hedef kitleye ula??lmas?n? ve markalar?n, ürün ve hizmetlerini mü?terilerine unutulmayacak seçkin deneyimlerle sunmalar?n? da mümkün k?l?yor. Markalar, Viell platformunda kurumsal profil aç?p Viell üyeleriyle birebir etkile?ime geçebiliyor. Uygulama içerisinde ?irket profili olu?turabilen markalar, içerik payla?arak potansiyel mü?terilerine ula?abiliyor ve içerik performanslar?n? da takip edebiliyor.

Üst segment markalar için yeni pazarlama platformu

Viell, üyelerine sundu?u ayr?cal?klar?n yan? s?ra üst segment markalara da ayr?cal?klar tan?yor. A+, A, B+ ve B tüketici segmentindeki üyelerden olu?an Viell platformu, markalara üyelerinin ilgi alanlar?na göre düzenlenen içerik alanlar?nda, hedef kitlesine göre konumland?r?lan reklamlar verme imkan? tan?yor. Markalar, uygun Viell üyelerine uygulama içinden direkt mesaj göndererek potansiyel mü?terilerine do?rudan ula??p, mesaj reklam?, bildirim reklam? ve e-posta reklam? da yapabiliyor.

Üyelerine özel konsept davetler, sosyal ve sektörel yemekler, deneyim organizasyonlar?, fuar etkinlikleri gibi aktiviteler sunacak olan Viell, profesyonellerin yeni ileti?im platformu olmaya haz?r.

Total
0
Shares