Yak?nda vizyona girecek Deadpool 2 filmini merakla bekledi?imiz; eski “Gossip Girl” Blake Lively ile olan evlili?ini ise hayranl?kla izledi?imiz Ryan Reynolds; New York Times’a verdi?i son röportajda samimi aç?klamalarda bulundu. Hayat?n?n büyük bir bölümünde anksiyete ile ba? etti?ini itiraf eden Reynols; tüm bu korku ve gerginlikle nas?l ba? etti?ini anlatt?.

“Anksiyetem var. Her zaman anksiyetem vard?. Hem ilk ba?taki ‘bunun hakk?nda gerginim’ a?amas?n? ya?ad?m hem de spektrumun sonundaki daha karanl?k; hiç de e?lenceli olmayan yönlerini de ya?ad?m. “

Researching boarding schools today.

Ryan Reynolds (@vancityreynolds)’in payla?t??? bir gönderi ()

 

Genellikle gelece?i dü?ündü?ü zaman felç gibi bir hisse kap?ld???n? ve sözlerine “Sürekli partiliyordum ama asl?nda sadece kendimi ortaya ç?karmaya çal???yordum” ?eklinde devam eden Reynolds; sonras?nda arkada?lar?ndan bir kaç?n? yüksek dozdan kaybettikten sonra bu al??kanl???n? b?rakt???n? söylüyor.

Peki  ünlü aktör bu hastal??? ile nas?l ba?a ç?k?yor?

Bu aralar Headspace adl? meditasyon uygulamas?n? kullanarak rahatlayan Reynolds; ayn? zamanda sahneye ç?kman?n da buna yard?mc? oldu?unu söylüyor.

“Perdeler aç?ld??? zaman ?ap?ala dönüyorum ve anksiyete hastal???m kontrolü ele geçirir gibi oluyor. Ama sahnede ?srarla yürümeye devam ettikçe bu duygu bir ?ekilde yakan?z? b?rak?yor. Bu harika bir savunma mekanizmas?. O korktu?unuz uçurumdan atlayabilmeniz ayn? zamanda harika uçabilece?iniz anlam?na da geliyor.”

Total
0
Shares

Bir cevap yazın