?ehrin merkezinde, ilham veren dünyas?, yüksek donan?m? ve her biri konusunda etkili uzman kadrosuyla alan?nda fark yaratan, ihtiyaçlara yönelik en etkili çözümleri sa?layan Doku T?p Merkezi, dünya çap?nda üne sahip olan Dr. Serkan Ayg?n’?n önderli?inde, saç güzelli?i ve esteti?i alan?nda en etkili çözümleri sunuyor!

2018’de kap?lar?n? açan Doku T?p Merkezi, alan?ndaki deneyim ve tecrübeleri ?????nda sundu?u dünya standartlar?ndaki servisleriyle fark yarat?yor. Dünya çap?nda bir üne sahip olan Dr. Serkan Ayg?n taraf?ndan kurulan merkez, herkesin hayat?na güzel ve ayr?cal?kl? bir “Doku”nu? katmak için özenle çal???yor.

Saçlar? için Standartlar?n Ötesinde Çözümler Arayanlara, En Geli?mi? Yöntem “AGF39” ile Hacimli, Gür ve Do?al Güzelli?inde Sonuçlar!

Doku T?p Merkezi’nde saç esteti?i alan?nda dünyan?n en ünlü uzmanlar? aras?nda yer alan Dr. Serkan Ayg?n önderli?inde sunulan birçok bak?m ve servis, ki?iye özel metotlar ve sonuçlar?yla öne ç?k?yor. Avrupa ba?ta olmak üzere, dünya çap?nda birçok insan?n Türkiye’yi saç bak?m? alan?nda ziyaret etmesini ve servis almas?n? sa?layan kalitede hizmetler veren Doku T?p Merkezi, özellikle de mevsim geçi?lerinde ve stres sonras? ya?anan tramvalar?n etkisi ile yo?un oranda ya?anan saç kay?plar? için en geli?mi? yöntem AGF39 ile ilgi görüyor.

Oldukça geli?mi? bir saç mezoterapisi olarak öne ç?kan AGF39, saç kayb?n? önleyen, saça bak?m yapan, yeniden geli?mesini ve ç?kmas?n? sa?layan 39 etken içeriyor. Var olan saç?n da gürle?ip hacim kazanmas?na yard?md? olan AGF39, özellikle de kad?nlar?n ya?ad??? sorunlara en etkili yöntem olarak fark yarat?yor. Ortalama 4 haftal?k bir uygulama ile sa?lanan AGF39, Dr. Serkan Ayg?n ve ekibi önderli?inde, ki?inin ya?am tarz?, özellikleri ve ihtiyaçlar?na göre planlanarak sunuluyor.

?çeri?inde saç?n ihtiyaç duydu?u 6 büyüme faktörünü bar?nd?ran, bununla beraber 11 B vitaminin ve saç için önemli minerallerin de yer ald??? AGF39, öncelikle dökülmenin ve kayb?n önüne geçiyor, ard?ndan saç tellerindeki hacimsel geni?lemeyi sa?l?yor. Ortalama 100 saç teli say?s?n?, 120 saç teli üzerine ç?karan, etkili bir performansa sahip olan bu uygulama, telogen fazdaki saç foliküllerinin anagen faza geçmesini sa?l?yor. Böylelikle incelerek, zay?flayan, neredeyse tüy gibi hafifleyen, hacmini ve etkisini kaybeden saç tellerinin güçlenmesine, tekrar renklenmesine, parlamas?na, ideal formunu ve volümünü kazanmas?na yard?mc? oluyor.

Hayata “Doku”nan yakla??mlar? ve ilham veren merkeziyle alan?nda fark yaratan Doku T?p Merkezi, ayr?cal?kl?, özel, etkili ve uzman servisler almak isteyenlerin hayatlar?na güzellikle dokunuyor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.