Saç rengi uzman? Stella Greenwood saçlar?n?zda nas?l renk geçi?i yapaca??n?z konusunda önerilerde bulunuyor.

Sar? Saçtan Siyah Saça Geçi?

Sar???nl?ktan esmerli?e geçi? oldukça büyük bir de?i?im ve saç? fazlas?yla y?pratabilecek bir ad?m. Greenwood, bu geçi?i saçta minimum deformasyon sa?layarak uygulamak için mü?terilerine öncelikle ilk ad?m olarak kahverengi saç? öneriyor.

Sar? saç? elde etmek için uygulanan peroksit saçlar?n?zdaki renk pigmentasyonunu yok eder. Bu yüzden en güçlü pigment olan k?rm?z? pigment ile saçlara renk kazand?rman?z gerekir. Bu uygulamayla saç kahverengi olacak ve kahverengi saç daha koyu tonlar için sa?l?kl? bir zemin haz?rlayacak. Greenwood bu uygulamadan sonra saçlar?n 3-4 gün y?kanmamas?n?n önemli oldu?unu belirtiyor.

Siyah Saçtan Sar? Saça Geçi?

Greenwood i?lemi bu cümlelerle anlat?yor: “Sar? saçtan esmerli?e geçi? oldukça zorlu bir süreç. Bu uygulaman?n bir günde gerçekle?mesi de oldukça nadir. Ben mü?terilerime iki veya üç kez randevu veriyorum bunun için. Saç? renkten ay?rmak için tüm saç? folyolamak önemli. Rengi açarken asl?nda renk ba?lar?n? bozar?z ve daha sonra yeniden biçimlendiririz. Bu da saç?n k?r?lmas?na neden olur.  Bu yüzden ben saçlara yo?un bir bak?m uyguluyorum. Kusursuz sar? saçlar için bak?m ve sab?r ?art.”

Siyah Saçtan K?z?l Saça Geçi?

Bu, di?erlerine nispeten daha kolay bir uygulama. Çünkü koyu renk saçlarda zaten k?z?l tonlar bulunuyor. Bu yüzden renk uzman?, saçtan koyu rengi ak?tt?ktan sonra k?z?l tonlar? zenginle?tirmek için k?rm?z? pigment uyguluyor.

Sar? Saçtan K?z?l Saça Geçi?

Bu en kolay uygulamalardan biri. Bu noktada önemli olan,saç? k?z?la boyatt?ktan sonra bir süre çok s?k y?kamaman?z gerekti?i. Zira k?z?l saç?n akmas? çok kolay. Görünümünün bozulmamas? içinse üç ila dört hafta sonra toner uygulamas? için güzellik salonunu ziyaret etmeniz öneriliyor.