Sosyal medyada her gün on binlerce çocuk ya??tlar? taraf?ndan siber zorbal??a maruz kal?yor ve bu zorbal?k, sadece kelimelerle yap?l?yor. Günlük hayatta duymaya al??t???m?z ço?u kelimenin anlamlar? çocuklar için çok a??r olabiliyor. Bu konuya dikkat çekmek için, siber zorbalar?n en çok kulland??? kelimeler ve bu kelimelerin anlamlar?ndan yola ç?karak “Baz? kelimeler çok a??r” mesaj?n? verdi?i bir ileti?im çal??mas? haz?rlayan Samsung Electronics Türkiye ile Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK), geçen y?l ba?lat?lan “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hareketine bu y?l da devam ediyor. Siber zorbal?k konusunda çocuklar?n, gençlerin, ailelerin ve ö?retmenlerin fark?ndal???n? art?rmay? hedefleyen çal??mada 13 Aral?k günü Samsung Türkiye ve BTK sosyal medya hesaplar?n? karart?p, “Baz? Kelimeler Çok A??r” slogan?n? Siber Zorba Olma! #farkinavar hashtag’i ile payla?arak herkesi sosyal medyadaki bu hareketin bir parças? olmaya davet ediyor.

Samsung Electronics Türkiye Ba?kan? DaeHyun Kim, “Samsung Electronics Türkiye olarak, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) i?birli?i ile çocuklar?m?z ve gençlerimiz üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olabilen siber zorbal???n ne oldu?u ve yol açabilece?i zararlar konusunda “Siber Zorba Olma!” hareketini ba?latmam?z?n üzerinden 1 y?l geçti. Y?l içinde verilen fark?ndal?k e?itimlerinin yan? s?ra, geçti?imiz y?l oldu?u gibi 13 Aral?k günü kamuoyunun dikkatini siber zorbal??a çekmek için sosyal medya hesaplar?m?z? karartarak “Baz? Kelimeler Çok A??r” slogan?n? “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hashtag’i ile payla?acag?z. Tüm sosyal medya kullan?c?lar?n? da bu fark?ndal?k hareketinin bir parças? olmaya davet ediyoruz.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Ba?kan? Ömer Abdullah Karagözo?lu, internet kullan?c?lar?n?n siber zorbal??a kar?? bilinçlendirilmelerinin önemine vurgu yaparak; “?nternet kullan?c?lar? “öz denetimin” kendilerinde oldu?unu bilmeli ve bu bilinçle hareket etmelidirler. Böylece sanal ortam?n tehdit ve sald?r?lar?na maruz kalma ihtimali, sahip olunan bu bilinçle yok denecek kadar azalacakt?r. Siber zorbal??a maruz kalan kullan?c?, kurumumuzca hayata geçirilen güvenli internet ihbar hatt? olan www.ihbarweb.org.tr adresinden ?ikâyette bulunabilecekleri gibi hukukî yollardan da hakk?n? aramak için adli makamlara suç duyurusunda bulunabilirler. Bunun yan?nda özellikle sosyal payla??m siteleri ve benzeri internet siteleri üzerinden siber zorbal?k, ki?ilik hakk? ihlali, özel hayat?n gizli?ini ihlal eden içeriklerle kar??la??lm?? olmas? durumunda “uyar-kald?r” yöntemiyle yasad??? veya zararl? içeri?in kald?r?lmas?na yönelik bildirimler önce içerik veya eri?im sa?lay?c?ya iletilerek ilgili içeri?in kald?r?lmas? için ihtarda bulunulmal?d?r. Özellikle Siber Zorbal?k ile ilgili bizlerin yapt??? çal??malardan daha önemlisi ailelerimizin; çocuklar?m?z? ve gençlerimizi dikkatli bir ?ekilde gözlemlemeleri ve takip etmeleridir” dedi.

Siber Zorbal?k Fark?ndal?k E?itimleri ile 10 binden fazla ö?renciye ula?may? hedefliyor

?stanbul ve Ankara ?l Milli E?itim Müdürlüklerinin deste?iyle gerçekle?tirilen “Siber Zorba Olma! #farkinavar” projesi e?itici e?itimleri sonras?nda 173 kurumdan 211 ö?retmen ve yöneticiye e?itimler düzenlendi. Ayr?ca okullarda düzenlenen ö?renci seminerleri ile beraber ?u ana kadar toplamda 5 binden fazla ö?renciye proje kapsam?nda ula??ld?.

Total
0
Shares