Sonbahar/K?? 2019/2020 koleksiyonalar?n?n sahne ald??? Milano Erkek Moda Haftas?’ndan konuk yazar?m?z Tuna Y?lmaz’?n izlenimleri…

Sonbahar/K?? 2019/20 koleksiyonlar?n?n arz-? endam eyledi?i Milano Erkek Moda Haftas? ya da resmi ad?yla Moda Uomo temsil etti?i sezona yak???rcas?na buz gibi bir havada geçse de dört gün boyunca kentin farkl? mekanlar?nda düzenlenen defilelere ko?u?turmaktan ve spot ???klar? alt?nda oturmaktan dolay? so?uktan çok s?ca??n hissedildi?i enteresan bir zaman dilimi de oldu.

Yine de bu sezonun en çok konu?ulan meseleleri çok da sürprizli bir koleksiyonla kar??la??lmamas?, genele hakim olan 1960’lar esintisi ve farkl? defilelerde kar??m?za ç?kan binicilik temas?yd?. Klasik ?talyan tarz?ndan çok tüm dünya modas?na egemen olan sokak stilinin a??r bast??? ve genç tasar?mc?lar?n say?ca artt??? bu moda haftas?ndan i?te ak?lda kalanlar…

Göze çarpan ve farkl? tasar?mc?lar?n koleksiyonlar?nda tekrar eden en önemli temalardan biri 1960’lar ve dönemin Londra’s?yd? denilebilir. Sokak modas?, surf ve kay kay gibi farkl? notalardan beslenen Dorian Tarantini’nin art?k rü?tünü ispat eden markas? M1992 bahsetti?im temay? en önde kullanan isimdi. Pastel renklerle vurgulad??? dönem stiline gömlek ve t-shirtler üzerinde uygulad??? Britanya bayrakl? desenleri de ekledi?i koleksiyonu tasar?mc?n?n daha önceden çok fazla sokak kokan tarz?na daha sofistike bir hava eklemi?ti. 60’lar?n klasik elegan duru?unu daha gündelik k?yafetlerdeki 90’lar rahatl???yla harmanlayarak sundu?u koleksiyonda tüm k?yafetlere e?lik eden zamans?z Adidas Gazelle’ler de önemli bir yer kapl?yordu. Sonbahar ya da k??tan beklenenin aksine pastel renkleri ve aç?k tonlar? kullanan bir di?er markaysa Sunnei’ydi.

Markan?n tasar?mc?lar?n?n lise ve üniversite y?llar?ndan ilham ald?klar?n? söylemelerine ra?men hem sadelik hem de renk paleti aç?s?ndan 60’lar havas?n? daha fazla yans?tan koleksiyon erkek ve kad?n için rahat ama bir o kadar da dikkat çekebilecek türde k?yafetler sunuyordu. Oversized formlar?n a??r? dar silüetlerle bir arada kullan?ld??? k?yafetler biraz brutalist ama biraz da güçlü bir çat??ma yarat?yordu; tam da sokaklar?n arad??? ?ekilde.

Hem ?ov kalitesi hem de koleksiyonun takdir görmesi aç?s?ndan en öne ç?kan iki marka Prada ve Fendi oldu denilebilir. Fondazione Prada dahilinde gösteriler için çok i?levli bir mekan olan Deposito’nun büyük salonunda bir tiyatro alan? olu?turan Prada bir bilim kurgu filmini hat?rlatan atmosferiyle harika bir gösteriye imza atarken her parças?nda markan?n DNA’s?n? net bir ?ekilde görebildi?iniz koleksiyonuyla da alk??larla kar??land?.

Simsiyah tak?mlar ve o tak?m elbiseler üzerinde dikkat çeken h?rkalar gibi ilk anda görülen detaylar koleksiyonun as?l sürprizi için bir giri? olu?turuyordu. Zira bu net k?yafetlerden sonra s?ra Frankenstein desenleri içeren parçalar, iri ayakkab?lar ve kürk görünümlü ?apkalara geldi?inde Prada’n?n gelecek k?? için as?l planlar? da ortaya ç?km?? oldu. Bir de?il iki çantayla süslenen erkek sonbahar/k?? koleksiyonunun yan? s?ra kad?n pre-fall tasar?mlar?n?n da Gigi Hadid ve Kaia Gerber gibi süper modeller üzerinde izlendi?i defile bize art?k sadece bir tane Prada çantan?n yetmeyece?inin de haberini vermi? oldu.

Di?er harika gösteri ve koleksiyona imza atan Fendi, defilesini moda haftas?n?n son gününde inan?lmaz bir hayran kitlesinin kap?da bekledi?i kendi binas?nda gerçekle?tirdi. Özellikle uzak do?ulu hayranlar?n büyük ilgi gösterdi?i defilenin sürprizi kimileri için finalde sahneye ç?k?p canl? bir performans sunan Hong Kong Do?umlu Güney Koreli rap y?ld?z? Jackson Wang’ken benim için as?l sürpriz markan?n efsanevi çantas? Baguette’in erkekler için de art?k sunuldu?unu görmek oldu! Geçen sezon erkek koleksiyonunda çantalar?n a??rl???n? art?ran Fendi bu sezon as?l bombay? patlatt? denilebilir.

Bask?l?, kadife ve süet varyasyonlar?yla erkek modellerin elinde y?ld?zla?an çantalar ben dahil ço?u ki?inin hayallerini süslemeye ba?lad? bile. Koleksiyonda farkl? iki renkle bölünmü? tak?m elbiseler ve gömlekler böylesi bir trendin önümüzdeki aylarda s?kl?kla kar??m?za ç?kaca??n?n da haberini veriyordu. Ayr?ca hem markan?n kendi logosunu ta??yan hem de bir çizgi romanm??ças?na canl? renkler içeren bask?l? parçalar her zaman oldu?u gibi a??rl?ktayd?.

Koleksiyonlarda s?kça kar??m?za ç?kan bir di?er tema da atlar ve binicilikti. Moda haftas?n?n aç?l???n? yapan Ermenegildo Zegna ve artistik direktör Alessandro Sartori binici pantolonlar?n?n ve cropped ceketlerin öne ç?kt??? hatta baz? modellerin do?rudan binici ?apkas? ta??d??? koleksiyonda spor görünümle ?talyan sartorial gelece?inin sentezlendi?i enteresan bir i?e imza atm??lar.

Milano’nun me?hur art deco merkez tren istasyonunda gerçekle?en defilede moderniteyle gelenek ayn? potada erirken yün ile ka?mir naylonla bulu?uyordu. Binicilik temas?n? kelimenin tam anlam?yla sahneye ta??yan Philipp Plein ve ikinci markas? Billionaire Monte Carlo polo tak?m?n? atlar?yla beraber defilede kullan?rken koleksiyonda da tamamen binici k?yafetlerine odaklanm??t?.

125. y?l?n? kutlayan Daks ise Kreatif direktörü Filippo Scuffi sayesinde ?talyan ve ?ngiliz tarzlar?n? harmanlayarak zamans?z ama son derece kullan??l? ve ??k bir koleksiyonla büyük alk?? ald?.

Her zamakinden çok da farkl? bir ?ey söylemeyen Frankie Morello, yeniden hayata döndürülmeye çal???lan John Richmond ve bask?lar d???nda tasar?m ad?na çok da güncel olamayan Neil Barrett’in aksine Pal Zileri hem ??kl?k hem de i?çilik ad?na yine harika bir koleksiyon sundu. Canl? renkler, parlak kuma?lar ve ince bir i?çilikle dikkat çeken marka kad?n ve erkek ortak sundu?u koleksiyonda ?talyan ??kl???n?n sokak modas?na ra?men hala ayakta dimdik durabildi?inin göstergesiydi adeta.

So?uk Milano’da s?cak defileler sona ererken önümüzdeki sonbahar ve k???n erkekler için özeti de belli oldu: ??k olmak için ü?ümeye çok da gerek olmayabilir…

Total
1
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.