?lerleyen ya?larla birlikte de?i?im geçiren bölgeler aras?nda vajina da var. Ço?u kad?n?n gerek görünüm gerekse hissiyat?ndaki de?i?iklikler yüzünden kendini rahats?z ya da çekingen hissetti?i bu de?i?imi; “vajina gençle?tirme” operasyonu ile engellemek mümkün. ??te son dönemin popüler esteti?i vajina gençle?tirme hakk?nda bilmeniz gerekenler…

Uygun bir aday m?s?n?z?

“Vulva bölgesinin geni?li?i ve boyutlar? hakk?nda endi?e ta??yan kad?nlar?n ço?u iç dudaklar?n kesilerek k?salt?lmas? ve estetik olarak düzeltilmesi (labiaplasty) ya da d?? dudaklar?n boyutunun küçültülmesi (labia majorplasty) ile çözüm bulmaktad?r

?yile?me süresi nedir?

T?bbi müdahaleler bazen endi?eye yol açabilir, fakat sürecin ayr?nt?lar?n? konu?mak ta??yaca??n?z kayg?lar? hafifletmeye yard?mc? olur. Doktorunuz size i?lemi ad?m ad?m anlat?rken akl?n?za gelen sorular? da bu s?rada cevaplayacakt?r. Cerrahi olmayan i?lemlerin uygulanma süresi 30 dakika ile bir saat aras?ndad?r. Di?er yandan labiaplasty için bir ile iki saat kadar zaman gerekebilir ve iyile?me süresi de iki ile be? günü bulabilir.

Vajina gençle?tirme uygulamalar? nedir?

CERRAH? YÖNTEMLER

Labiaplasty (Küçük dudak esteti?i): ?çteki vajina dudaklar?n?n küçültülmesi.

Vajinoplasti: Fazla derinin al?nmas? yoluyla vajina s?k?l???n?n onar?lmas? ve vajina duvar?n?n tamir edilip s?k?la?t?r?lmas?.

Klitoral hudoplasti: Klitoris ç?k?nt?s?n? çevreleyen fazla derinin temizlenmesi.

Labia Majoraplasty (Büyük dudak esteti?i): D?? vajina dudaklar?n?n küçültülmesi.

Monsplasty: Kas?k kemi?i üzerinde yer alan tüylü bölgedeki fazla deri ve ya??n al?nmas? i?lemi.

CERRAH? OLMAYAN YÖNTEMLER

Lazerle vajina yenileme: Cerrahi olmayan bu i?lemde, vajina duvar? ve dokusunu tekrar olu?turmak için kolajen üretimini art?rmak amac?yla hassas ince mikro lezyonlar olu?turmaya yönelik lazer terapisi kullan?l?r.

Radyofrekans? ile vajina yenileme: Vajinal doku ve kaslar? güvenle uyarmak ve gençle?tirmek için kontrollü volümetrik ?s?tma sa?layan bir cihaz kullan?l?r.

Cerrahi olmayan bu her iki yöntem de çevredeki dokular? harekete geçirmek için ?s?y? kullan?r. Bu i?lemin vajina s?k?l??? ve küçük idrar kaç?rma sorunlar?n? düzeltti?i bildirilmi?tir.”

Total
0
Shares