Starbucks Türkiye yeni sosyal sorumluluk projesi ile ileti?imde engelleri kald?rmay? hedefliyor. Starbucks baristalar?, Türk ??aret Dili ö?renerek, ??itme engelli misafirlere de E?siz Starbucks Deneyimi’ni ya?atmay? amaçl?yor.

?lk etapta Türkiye genelinde 50 ma?azada pilot uygulamas? yap?lan
‘Elden Ele’ projesi ile i?itme engelli misafirler, Starbucks ma?azalar?nda i?aret dili konu?abilen partnerler taraf?ndan kar??lanacak.

Parças? oldu?u toplumlara fayda sa?lamak amac?yla kurulu?undan itibaren çe?itli sosyal sorumluluk projeleri gerçekle?tiren Starbucks Türkiye, 2017 senesinde ??itme Engelliler E?itim Faaliyetleri Derne?i ile birlikte Elden Ele projesini hayata geçirdi. Engelleri kald?rmak, fark?ndal?k yaratmak ve i?itme engellilerin günlük ya?am?na dokunmak amac?yla tasarlanan proje ile tüm Starbucks çal??anlar?n?n, Türk ??aret Dili’ni ö?renmesi hedefleniyor.

TU?K’in 2013 senesi raporuna göre Türkiye’de 4 milyonun üzerinde i?itme engelli ya??yor. Bu rakam toplam nüfusun yakla??k %7’sine tekabül ederken, cümle yap?s? ve kelime da?arc??? ile farkl? bir dil olarak kabul edilen Türk ??aret Dili’nin bilinirli?i ve kullan?m? hala çok yay?n de?il.

Starbucks Türkiye, bu proje ile temel seviyede ??aret Dili ö?renen her bir bireyin, toplumda yaratabilece?i fark?ndal?k ve ileti?im etkisinin önemine dikkat çekiyor.

Özenle seçilen kahve çekirdeklerinin, ustal?kla kavrulup sunuldu?u ma?azalarda ki?iselle?tirilme  seçenekleriyle misafirleriyle do?rudan ileti?im kurmaya önem veren Starbucks, ‘Elden Ele’ projesi ile ??itme Engelli misafirlere do?rudan dokunmay? hedefliyor.

Tüm dünyada, ev ve ??yeri/okuldan sonra ziyaretçilerinin, kendilerini ait olduklar? ve rahat hissettikleri bir 3.  adres olma misyonuyla hizmet veren Starbucks, i?itme engelli misafirlerine e?siz ve ki?isel Starbucks deneyimini en do?ru ve etkili ?ekilde ya?atabilmek için bu projenin çal??malar?na ba?lad?. ?leti?imde engelleri a?mak amac?yla ?EEF ile biraraya gelerek, Türk ??aret Dili için bir kahve sözlü?ü haz?rlayan Starbucks Türkiye, baristalar?na, ma?azalar?n? ziyaret eden i?itme engelli misafirlerine 3. adres deneyimini ya?atabilece?i seviyede temel kavramlar? ö?retmeyi amaçl?yor.

Proje kapsam?nda Starbucks baristalar? ?EEF Derne?i’nden gelen e?itmenlerden günlük ileti?im için gerekli genel/temel kavramlar?, sektörel terimleri ve Starbucks menüsünden olu?an Kahve Sözlü?ü’nü ö?reniyor. Baristalar? e?itimleri tamamlayan ve sertifikalar?n? alan ‘??itme Engelli Dostu Ma?aza’lar, E?siz Starbucks Deneyimini ya?atmak için i?itme engelli misafirlerini bekliyor.

?lk etapta 4 ildeki 50 pilot ma?azas?n?n çal??anlar?n?n e?itimlerini tamamlayan Starbucks, uzun dönemde Türkiye’de 33 ilde bulunan ma?azalar?ndaki 4 binden fazla çal??an?n?n e?itimlerini tamamlayarak, i?itme engelli misafirlerine de kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda sosyalle?me imkan? sunmay? amaçl?yor.

?çinde bulundu?u topluma katk? sa?lamay? amaçlayan Starbucks Türkiye, Elden Ele ile ma?azalar?nda i?itme engelli misafirlerine, kendilerini rahatça ifade edebildikleri sosyalle?me alanlar? yaratmay? amaçl?yor. Starbucks, i?itme engelli bireylerin günlük hayat?na küçük bir dokunu?ta bulunmay? hedeflerken, ayn? zamanda toplumun dikkatini ??aret Dili ö?renmenin önemine çekiyor ve ileti?im önündeki engellerin kalkmas? için fark?ndal???n artmas?na destek veriyor.

Total
0
Shares