Bu ayki Aslan burcu dolunay? ile beraber burçlar baz? konularda hassas olacak. Kimi burçlar?n sa?l???na dikkat etmesi gerekirken, kimisi de kariyer aç?s?ndan de?i?imler ya?ayacak.

??te Astrolog Dinçer Güner'den ?ubat ay? astroloji yorumlar?n?z.

 

kova

KOVA (21 Ocak – 19 ?ubat)
31 Ocak 2018 Çar?amba günü Aslan burcunda gerçekle?ecek dolunay ile beraber her türlü ortakl?k için giri?imde bulunup ad?m atarak bunu resmiyete ta??yacaks?n?z. ?irket kurmak ve kontrat yapmak için oldukça uygun bir dönem. ?? hayat?n?n haricinde özel hayat?n?zda, evlilikle ilgili karar al?p bunu hayata geçirebilirsiniz.

bal?k

BALIK (20 ?ubat – 20 Mart)
Bu ay Aslan dolunay? ile beraber sa?l???n?za daha çok dikkat etmeli ve bu konuda hassasiyet göstermelisiniz. Sa?l?kl? beslenmek üzere diyet programlar? uygulayabilir ve spora ba?layabilirsiniz. Günlük hayat?n?zda daha ko?turmal?, oldukça tempolu ve hareketli bir süreç sizi bekliyor olabilir.

 

koç
KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)
Bu ay gündemdeki maddeniz özel hayat?n?z olacak. E?er yaln?zsan?z kar??n?za ç?kabilecek ki?iler çok daha kadersel geli?meleri i?aret edecek. Yeni bir beraberli?e ad?m atanlar?n?z, ili?kilerden olumlu veya olumsuz dersler alacaks?n?z. Bu süreç sizi ili?ki alan?n?zda olgunla?t?racak. Evli olanlar?n?z?n ise odak noktas? çocuklar olacak. ?ans faktörü de sizin için bu ay devrede.

 

bo?a

BO?A (21 Nisan – 20 May?s)
Aslan dolunay? ile beraber ana gündeminizde ailevi ve ev konular? olacak. Bu süreç içerisinde ailenizle daha çok zaman geçirmenizde fayda var. Ta??nmak, ev ile ilgili her türlü tadilat ve dekorasyonla da ha??r ne?ir olaca??n?z bir ay geçireceksiniz. Evden ta??nman?z söz konusu ise bu dönem içerisinde bunu gerçekle?tirmeniz laz?m.

?kizler

?K?ZLER (21 May?s – 21 Haziran)
Aslan burcunda gerçekle?ecek dolunay ile beraber ileti?im trafi?inizde bir art?? olacak. Kariyer, sosyal ve özel hayat?n?zda ya?ayaca??n?z her türlü ileti?im trafi?i sizi yorabilir. Ayr?ca aile içinde karde?lerinizle ilgilenecek, onlara yol gösterecek ya da rehberlik yapacaks?n?z.

yengeç

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)
Aslan dolunay? ile beraber her türlü para ak???n?zda gözle görülür bir art?? görülecek. Maddi konularla ilgili temkini elden b?rakmamakta fayda var. Zira bütçenizi planlarken ekstrem kalemlerin de dâhil olabilece?ini dü?ünerek hareket edin. Edinilmi? gayrimenkullerle ilgili olumlu geli?melerin olabilece?i bir süreç sizi bekliyor olabilir.

 

aslan

ASLAN (23 Temmuz – 22 A?ustos)
Burcunuzda gerçekle?ecek dolunay ile beraber fiziksel görünümünüzde de?i?iklik yapacaks?n?z. Bu de?i?iklik, estetik operasyonlar ?eklinde olabilece?i gibi giyim tarz?n?zda farkl?l?k yaratman?z? da kaps?yor olabilir. Kar??la?aca??n?z her türlü olumlu veya olumsuz durumlar ki?isel tercihlerinizi sorgulaman?za neden olacak.

ba?ak

BA?AK (23 A?ustos – 22 Eylül)
Aslan burcunda gerçekle?ecek dolunay ile beraber kendinizi hayata dair yapmak istedi?iniz ?eyleri hayal ederken bulabilirsiniz. Ya?ayaca??n?z her türlü dinamik daha duygusal olman?za neden olabilir. Hassas ve duyarl? olaca??n?z bu süre zarf?nda geli?en durumlara pozitif ve yap?c? yakla?mal?s?n?z.

terazi

TERAZ? (23 Eylül – 22 Ekim)
Bu ay?n 31'inde gerçekle?ecek Aslan burcu dolunay? ile beraber sosyal hayat?n?zda ve arkada?l?k ili?kilerinizde daha yarat?c? olaca??n?z bir döneme gireceksiniz. Baz? konularda yeni fikirler üretip bunlar? hayata geçirece?iniz bir süreç sizi bekliyor. Ayr?ca bu ay oldukça faal, daha aktif ve yo?un günler ya?ayacaks?n?z. Bu dönem boyunca sosyal hayat âdeta sizden sorulacak gibi gözüküyor.

 

akrep

AKREP (23 Ekim – 22 Kas?m)
Aslan burcunda gerçekle?ecek dolunay ile beraber toplumdaki statünüz de?i?ecek. Daha itibarl? ve prestijli i?lere imza ataca??n?z bir dönem sizi bekliyor. Kariyerinizdeki bu yükselen grafik size maddi, manevi tüm kap?lar? açacak. Yapt???n?z i?te ehil bir ki?i olma yolunda emin ad?mlarla ilerleyeceksiniz. Sadece biraz sabredin!

yay

YAY (23 Kas?m – 21 Aral?k)
Bu ayki dolunay ile beraber kendinizi geli?tirme ad?na her türlü e?itim program?na dâhil olabilece?iniz bir dönem ya?ayacaks?n?z. Bu programlar size uzak mesafe yolculuklar da getirebilir. Baz?lar?n?z felsefeye merak salabilir
ve kendini bir anda bu konuyla ilgili yay?nlar okurken bulabilir.

 

o?lak
O?LAK (22 Aral?k – 20 Ocak)
31 Ocak 2018 Çar?amba günü Aslan burcunda gerçekle?ecek dolunay ile beraber mahkemeye intikal etmi? bir gündem maddeniz varsa bunun sonuçlanmas?n? tecrübe edeceksiniz. Miras ve bununla ilgili geli?melerin de sonuçlanabilece?i bir süreç sizi bekliyor. Bu süre zarf?nda erteledi?iniz veya ask?ya ald???n?z bir sa?l?k probleminiz varsa bununla ilgili bir ad?m atacaks?n?z.

 

 

Bir cevap yazın