2018’in ikinci ay?na kavu?mu? bulunmaktay?z.

28 gün çeken ?ubat ay?n?n, göz aç?p kapay?ncaya kadar geçmesini seyrederken, okunmas? gereken kitaplara göz atman?n ve de okuma listenize alman?n tam zaman?.

 

Babam Sa?olsun: Frankenstein 200 ya??nda

Ünlü ?ngiliz yazar Jane Austen’?n 200. y?l dönümünde yazd?klar? Jane Austen ve Adab-? Mua?eret kitab?n?n ard?ndan, yeni bir projeyle klavyelerinin ba??na geçen Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Howison bu sefer bilimkurgu türünün ilk örneklerinden Frankenstein roman?n? masaya yat?r?yorlar.

Doktor Frankenstein’? ölü beden parçalar?ndan insan yaratma fikrine iten neydi? Frankenstein terketti?i korkunç evlad?na neden bir kad?n yaratmam??t?? Canavar intikam?n? nas?l alacakt?? Bu roman fikri on sekiz ya??ndaki Mary Shelley’nin akl?na nas?l gelmi?ti? Frankenstein’? Romantik unsurlar?yla tart??man?n yan? s?ra, Taht Oyunlar? dizisinden Seinfeld’e, Maymunlar Cehennemi’nden Y?ld?z Sava?lar?’na, Gulyabani’den ac?lar?n çocu?u Küçük Emrah’a kadar birçok farkl? ba?lamla ili?kilendiriyorlar.

 

 

Atina’da Zehir – Margaret Doody

Kahramanlar?m?z Aristoteles ve Stephanos bu maceralar?nda, Atina’y? kar??t?ran üç farkl? vakay? çözmeye çal??acaklar.
?lki zengin bir yurtta??n yaralanmas?, ikincisi bald?ranotuyla i?lenen tuhaf bir cinayet, üçüncüsü ise Atina’n?n en güzel kad?n? olan kibar fahi?e Phryne’ye yöneltilen suçlamalar. Atina halk?n?n derinlerde yatan nefret ve tutkular? ortaya ç?karken Aristoteles ve Stephanos çok geçmeden zehrin yaln?zca fiziksel de?il, ayn? zamanda ahlaki oldu?unu da fark ederler. Kentteki gerginli?in ve siyasi kurumlar?n k?r?lganl???n bilincinde olan Aristoteles bu olaylar?n Atina’y? felakete sürüklemesini önleyebilecek midir?

 

Cehennem Muhabiri – Murat Nedim

A??r? zeki, seksi ve punk bir kad?n… Üç kuru?luk umudu ve kamyon dolusu hayalleri olan bir erkek… Londral? bir psikiyatr… Bir sadist… Newyorklu bir dedektif… Ve Adolf Hitler… E?er cehennem muhabirinin f?s?ldad??? s?rlar? bilseler, ayn? seçimleri mi yaparlard??

“Tüm günahlar?n, zaman içinde bire bir sana ya?at?l?r. Her kötülü?ün bedelini kat kat fazlas?yla al?rs?n. Günah i?ledi?in kim varsa o, “Tamam!” diyene kadar böylece devam eder. Ruhunun en dibinde ac?y? hissedersin. Ve en önemlisi, hepsini kat?ks?z ya?ars?n!”

 

Yol Ayr?m? – Cansu Çevik Turan

Melda yirmili ya?lar?n?n sonunda ?stanbul’da yaln?z ya?ayan ve metin yazarl??? yapan, kendi halinde bir kad?nd?r. Bugüne kadar ya?ad??? ciddi bir ili?kisi olmayan Melda’n?n birlikte çal??t?klar? ?irket sahiplerinden biri olan Mert ad?nda bir arkada?? vard?r. Mert Melda’yla bir ili?ki ya?amak isterken Melda ona kar?? bir ?ey hissetmedi?i için aralar?nda ad? konulmam?? bir ili?ki vard?r. Bir gün Mert birlikte i? yapt?klar? insanlar?n geldi?i bir davete Melda’y? da götürür ve Melda orada Mert’in tan??t?rd??? Sinan diye bir adam? görür. Melda’n?n yol ayr?mlar? kendini göstermeye ba?lar.

 

Mucize – R. J. Palacio

Merhaba, ad?m August. Size nas?l göründü?ümü anlatmayaca??m. Akl?n?za ne geliyorsa muhtemelen ondan daha kötü görünüyorumdur.

August (Auggie) Pullman yüzünde fiziksel bir bozuklukla do?­du?u için, normal bir okula gide­miyordu… ?imdiye kadar. Yak?nda Beecher Ortaokulu’nda be?inci s?n?fa ba?layacak ve ömrünüzde bir kere bile “yeni çocuk” olduysan?z, bunun ne kadar zorlu oldu?unu tahmin edebilirsiniz. Dondurma yemek ve Xbox’?nda oyun oynamak gibi s?ra­dan ?eyleri seven Auggie asl?nda sadece s?rad??? yüzü olan, s?radan bir çocuk. Peki, yeni s?n?f arka­da?lar?n?, görünü?ünün ard?nda kendisinin de onlar gibi oldu?una ikna edebilecek mi?

 

 

 

 

 

Total
10
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.