Tara Kitap’tan ç?kan ve 4. bask?s?n? yapan ‘Neyi nas?l söylemeli?’ kitab?, modern dünyada ebeveynlerin ba?ucu kitab? oldu.  Amerikal? çocuk geli?imi ve davran?? uzman? Betsy Brown Braun’un kitab?, teknoloji ça??nda çocuk yeti?tirmenin ?ifrelerini veriyor…

Asl?nda hayat?m?z? kolayla?t?rmas? gereken teknolojinin, i?leri bir o kadar da karma??k hale getirdi?i günümüzde; en önemli konulardan biri do?ru çocuk yeti?tirmek. ?nsanl???n yüzlerce y?ld?r do?ru yapmaya çal??t??? bu i?, modern dünyan?n beraberinde getirdi?i karma?a ve bilgi kirlili?inde, art?k neredeyse imkans?z bir misyona dönü?mü? durumda. Amerikal? çocuk geli?imi ve davran?? uzman? Betsy Brown Braun’un Tara Kitap’tan ç?kan ve 4. bask?s?n? yapan kitab?, bu konuda ebeveynlere ???k tutuyor. Ayn? zamanda tüm dünyada çok satan ‘çocuk e?itimi’ kitaplar?n?n yazar? Braun’un, meslek hayat? boyunca kendisine dan??an ebeveynlerin ?srarl? taleplerinden yola ç?karak yazd??? ‘Neyi Nas?l Söylemeli?’; ili?kileri yönetmenin giderek zorla?t??? günümüzde, çocuklar?m?zla nas?l daha düzgün ileti?im kuraca??m?z?n ?ifrelerini veriyor. Ebeveynler ayr?ca çocuklar?n v?d? v?d?lar? ve öfke krizleri kar??l???nda pani?e kap?lmaman?n ve ‘zor’ durumlarla ba? edebilmenin ipuçlar?n? da ‘Neyi Nas?l Söylemeli?’ kitab?nda bulabiliyor.

Tüm sorular?n yan?tlar? bu kitapta

Ebeveynlik yolculu?unuzda ba?ucu kitab?n?z olacak ‘Neyi Nas?l Söylemeli?’nin ba?l?klar?ndan baz?lar? ise; Çocuklarla ?leti?imin 4 Yolu, Karde?ler Aras? Rekabet ve Kavgalar, Yemek Seçen Çocuklar ve Abur Cubur Al??kanl???, Burun Kar??t?rma, Ge?irme ve Osuruklarla Ba?a Ç?kmak, ?lk Cinsel Bilgiler, Ciddi Hastal?klar Hakk?nda Konu?mak, Ölümü Ö?renmek, Bo?anmay? Anlatmak, Do?al Afetler, Terörizm ve Sava? Hakk?ndaki Sorulara Yan?t Vermek.

Yazd??? yaz?lar ve kitaplar?yla, daha önce pek çok kez New York Times, The Wall Street Journal, USA Today gibi yay?nlarda yer bulan, say?s?z radyo  ve TV program?na  kat?lan Braun; ?u anda e?itim konferanslar?nda, okullarda ve i?yerlerinde uzmanl???yla ilgili konu?malar yap?yor ve Palisadian-Post için ebeveynlikle ilgili kö?e yaz?yor.

Total
0
Shares