Y?lba?? ruhu filmler e?li?inde çok daha iyi hissedilir de?il mi? D??ar?da so?uk bir hava varken s?cak çikolatan?z? al?p battaniyenin alt?na girdi?inizde sizin için derledi?imiz bu filmlerle yeni y?l ruhunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz!

#1 Love Actually – A?k Her Yerde (2003)

Film, Londra’da ya?ayan sekiz farkl? çiftin y?lba?? zaman?nda a?k hayatlar?yla ilgili ba?lar?ndan geçen ba??ms?z hikayeleri konu al?yor.

#2 8 Femmes – 8 Kad?n (2002)

Öldürülmü? bir adam ve sekiz kad?n. Hepsi de gerçe?i ö?renmek için birbirinden istekli. Film Fransa’da büyük bir ailenin Noel tatilinde bir araya gelmesiyle ba?l?yor. Bir gece içinde ev sahibi b?çaklanarak öldürülüyor ve evdeki sekiz kad?n da bir anda ?üpheliye dönü?üyor.

#3 Serendipity – Tesadüf (2001)

Tan??t?klar? geceden sonra y?llar boyu birbirini arayan bir çift, ayr? dü?tüklerinde bile kaderin onlar? tekrar birle?tirece?ine inanm??lard?.

#4 How the Grinch Stole Christmas – Grinç (2000)

Noel co?kusu, Whoville kasabas?n?n her soka??nda müthi? bir ?ekilde ya?anmaktad?r. Kasaba halk?n?n tek derdi, yak?nlar?na güzel hediyeler almakt?r. Bu kasabaya Crumpit Da??’n?n tepesinden bakan Grinch ise Noel’den nefret etmektedir ve bu insanlar?n neden Noel’i bu kadar sevdi?ini sorgulamaktad?r.

Tek iste?i, onlar? Noel’i beklediklerine pi?man etmektir. Grinch plan?n? gerçekle?tirebilmek ad?nda elinde ne varsa yoksa ortaya koyacakt?r.

#5 The Family Stone – Aile Ba?lar? (2005)

Stone Ailesi, bir y?lba?? tatili döneminde, o?ullar? Everett’in, k?z arkada?? Meredith’i eve getirmesi ve onlarla tan??t?rmas? için bir araya gelirler. Yaln?z bohem bir tarz? olan Stone Ailesi, kendi tarzlar?na son derece uzak kaçan Meredith’i biraz yabanc?larlar.

Bu New Yorklu, zengin ve güç sahibi i? kad?n?, mesafeli ve so?uk gelir onlara. Kendisine kar?? olumsuz yakla?anlar kar??s?nda mahcup bir pozisyona dü?en genç kad?n, k?z karde?inden destek için yan?na gelmesini ister. Julie’nin geli?i dikkatleri farkl? bir alana kayd?racakt?r.

#6 Last Holiday – Hayat?m?n Tatili (2006)

Georgia Byrd hayat?ndaki her ?eyi yoluna koymaya çal??an bir kad?nd?r. Aniden alaca?? a??r ve korkunç bir haber Georgia’y? zor bir durumla kar?? kar??ya b?rakacakt?r.

Georgia ölümcül bir hastal?kla burun burunad?r ve k?sa bir süre ömrü kalm??t?r. Bunun üzerine geriye kalan günlerini güzel geçirebilmek ad?na Avrupa’ya seyahat etmeye karar verir. Bu onun son tatili olacakt?r.

#7 Home Alone – Evde Tek Ba??na (1990)

Kevin’?n ailesi Fransa’ya Noel tatiline giderken yanl??l?kla Kevin’? evde unutur. Kevin yaln?z kald???n? farketti?i anda, evini de h?rs?zlara kar?? korumak zorunda kalaca??n? anlar.
Harry ve Marv’?n niyeti, Kevin’?n mahallesindeki tüm evleri soymakt?r. Kevin’?n evinin kolay lokma olmayaca??n? ac? deneyimlerle ö?reneceklerdir.

#8 Elf (2003)

Buddy, Kuzey Kutbu’nda büyümü? ve bir elf olmu?tur. Fakat boyu büyümeye ba?lay?nca esas?nda bir insan oldu?u ortaya ç?kar. Ve Buddy tas? tara?? toplay?p New York’a gelir.

Amac? babas?n? bulmakt?r. Kendi büyüdü?ü dünyaya benzemeyen New York ona bir baba, yeni bir anne ve bir karde? kazand?r. Fakat bu insanlar?n Noel’e inançlar? zay?ft?r ve Buddy en çok buna ?a??r?r.

#9 The Best Man Holiday – En ?yi Arkada??m?n Dü?ünü (2013)

Üniversite arkada?lar? olan bir grup 15 y?l sonra yeni y?l için bir araya gelirler. Tekrar birle?ince geçmi?te kalan arkada?l?klar?n, dü?manl?klar?n ve a?klar?n ne kadar çabuk alevlenebildi?ine ?ahit olacaklard?r.

#10 The Holiday – Tatil (2006)

Iris Simpkins, Londra’da ya?ayan bir kö?e yazar?d?r. Ayn? zamanda meslekta?? Jasper Bloom’a kar??l?ks?z bir a?k beslemektedir. Y?lba?? yakla??rken Jasper’?n ni?anland???n? ve ba?ka bir meslekta?? ile evlenmek üzere oldu?unu ö?renince Iris’in tüm dünyas? tepetaklak olur.

Di?er yanda Los Angeles’da ya?ayan Amanda Woods, kendisine ihanet eden sevgilisinden henüz ayr?lm??t?r ve onu unutmaya çal??maktad?r. Kader bu iki kad?n?n yollar?n? kesi?tirir. Bir internet sitesi arac?l??? ile ya?ad?klar? evi takas etmeye karar verirler. Amaçlar? hayatlar?nda tamamen bir farkl?l?k yaratmakt?r.

Total
0
Shares