Bu ay gerçekle?ecek Yengeç yeni ay? ile beraber burçlar? ?ansl? günler bekliyor. Özellikle baz? burçlar sa?l?k konusunda hassasiyet ya?ayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var.

??te Astrolog Dinçer Güner’den temmuz ay? astroloji yorumunuz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)
13 Temmuz Cuma günü Yengeç burcunda bir yeni ay gerçekle?ecek. Bu yeni ay ile beraber ?ansl? bir döneme giriyorsunuz. Sa?l???n?za daha çok hassasiyet gösterdi?iniz bu süre zarf?nda, partneriniz var ise ili?kinizde majör kararlar alacaks?n?z. Tamam ya da devam, diyeceksiniz. Ancak her hâlükârda acele etmeden hareket etmelisiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)

Yengeç yeni ay? ile beraber zihninizi dinlendireceksiniz. Beden, zihin aras?ndaki denge ve bütünlü?ün ne kadar önemli oldu?unun önemini fark edeceksiniz. ??inizden ve tüm sorumluluklar?n?zda s?yr?l?p kendi gizli dünyan?zda mistik bir yolculu?a ç?kabilirsiniz. Sezgilerinizin ve hislerinizin çok daha kuvvetli olaca?? bir dönem.

BA?AK (23 A?ustos – 22 Eylül)

Bu ayki yeni ay ile beraber sosyal hayat?n?z ön planda olacak. Sosyal platformlardan tan?d???n?z insanlarla ortak amaçlar? payla?aca??n?z giri?imlerin içinde yer alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara fikirlerinizle ilham verebilirsiniz. Bu dönem ara?t?rmac? çal??malar yap?p bunlar? yap?land?rman?n en iyi yakla??m oldu?unu fark edeceksiniz.

TERAZ? | (23 Eylül – 22 Ekim)
Yeni ay ile beraber kariyer ve toplumsal statü konusunda geli?meler ya?ayacaks?n?z. Otorite figürlerden de her türlü deste?i alacaks?n?z. Bu süre zarf?nda terfi edebilir ve bununla beraber maddi ko?ullar?n?z iyile?ebilir. Baz?lar?n?z çal??t???n?z sektörden tamamen ba??ms?z ba?ka bir sektöre geçeceksiniz.

AKREP (23 Ekim – 22 Kas?m)

Bu ay yurt d??? ba?lant?lar?n?z önem kazanacak. Uluslararas? ticaret konusunda ba?ar? elde edebilirsiniz. Farkl? kültürlerle tan??mak için daha özgür hareket etti?iniz bir dönem sizi bekliyor.
Yurt d???na yerle?me, orada yeni bir hayat kurma fikri size her zamankinden çok daha yak?n gelecek.

YAY  | (23 Kas?m – 21 Aral?k)
Yengeç yeni ay? ile beraber finansal aç?dan ini? ç?k??l? bir periyoda gireceksiniz. Bu süre zarf?nda miras, nafaka ve kazançlar konusunda gecikmeler olabilir. E?er tedbiri elden b?rakmazsan?z, ba?ar?yla ve kârla bu dönemden rahatl?kla geçebilirsiniz. Acil ve elzem olmad??? sürece her türlü cerrahi operasyondan kaç?nmakta da fayda var.

O?LAK| (22 Aral?k – 20 Ocak)
Bu ay bekâr O?lak burçlar? evlilik karar? alabilir. Hayat?n?zda yeni bir döngünün ba?lamas?yla beraber, ki?isel anlamda da baz? kararlar alabilirsiniz. Ancak bu kararlar? hayata geçirme konusunda ertelenmeler ve baz? engellerle kar??la?abilirsiniz. Yeni i? kurabilir veya yeni bir orta?? aray???nda olabilirsiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)
Bu ayki yeni ay ile beraber i? hayat?n?zda örgütsel yeteneklerinizi ön plana ç?kacaks?n?z. Günlük rutinlerle ilgili planl? ve programl? hareket edeceksiniz. Diyet ve fiziksel egzersiz yapmaya ba?lamakta fayda var. Bu dönem sa?l???n?za da dikkat edin. Özellikle alerji konusunda biraz fazla hassasiyet ya?ayabilirsiniz.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)
Bu ay özel hayat?n?z? tecrübe edeceksiniz ve bu süreçte çocuk sahibi olmay? planlayabilirsiniz. Bekâr olan Bal?k burçlar? ise yeni bir ili?kiye yelken açabilir. Kariyer ve yeni at?l?m yapmay? planlayanlar için pozitif
etkiler mevcut. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken tek konu, arkada? ve dostlarla olan ili?kiler. Tart??ma ya?amamaya dikkat edin.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)
Bu ay ebeveynlerinizle olan ili?kilerinizi tecrübe edeceksiniz. Özellikle aile ili?kilerinde tart??malardan uzak durun. Bu süre zarf?nda i? ya?ant?n?zda da farkl? bir yöne gidebilirsiniz. Hayallerinizi hayata geçirmeye odakl? hareket edebilirsiniz. Sükûnetinizi koruyarak hareket etmek sizi pozitif anlamda etkileyecek.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)
Yengeç yeni ay? ile beraber arkada?lar?n?zla yeni gündem maddeleri olu?turacaks?n?z. De?i?ime ve yeniliklere aç?k oldu?unuz bu süreç içerisinde her türlü görsel ve sözel ileti?imde çok daha etkin olacaks?n?z. Zihninizin ve alg?lar?n?z?n son derece aç?k oldu?u bu dönem içerisinde özellikle kad?n figürlerden destek alabilirsiniz.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)
Bu ay maddi kazançlar?n?z?, bütçenizi ve gider kalemlerinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Hiç hesapta olmayan harcamalar söz konusu olabilir. Bu süre zarf?nda risk almadan para harcamal?, her türlü lüks tüketimden uzak durmal?s?n?z. Anne ya da baba figürlerinden maddi destek alabilirsiniz. Zaman zaman kendinizi sorgulayabilirsiniz.

 

Total
6
Shares