Spor, çamur ve e?lencenin birle?ti?i ko?u etkinli?i Reebok Mudrace, 22 Temmuz Pazar günü, Ye?ilvadi ?ile’de sporseverlerle bulu?uyor. Mudrace yar??lar?n?n 7.si, “Be More Human” mottosuyla insan? fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geli?tirmeye te?vik eden öncü spor markas? Reebok ana sponsorlu?unda gerçekle?tirilecek. Yar??lar?n yan? s?ra çocuklar için atölyeler, müzik performanslar? ve çe?itli workshoplar?n yer alaca?? etkinlik fiyatlar? 75 TL ile 180 TL aras?nda de?i?iyor. Kay?t olmak için: http://www.reebokmudrace.com/

Total
0
Shares