Terazi burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi’nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

TULA

Hint astrolojisinde Terazi, Zodyak’? yar?lam?? bir burç olarak, art?k dünyevi alandan, ruhsal alana geçmek için maddeden ruhsall??a do?ru ad?m atmaya haz?rlanan enerjileri temsil eder. Hint inan???na göre maddesel alan bizim s?navlardan geçti?imiz karanl?k bölümdür. Ayd?nl?k, ruhsal alan ile ba?lar ve i?te Terazi tam bu noktan?n ortas?ndad?r. Dolay?s? ile Kozmik alemde iki dünya aras?nda dengeyi bulmay? veya bulma ad?na ad?m atmay? temsil eder. Bu durum asl?nda Terazi’nin kendi tekamül süreciyle de çok ilgilidir. Karar vermekte çok zorlanan Terazi, tekamül sürecinde kararlar? ile s?kl?kla s?nan?r. Hayat?nda hep dengeyi ve uyumu ister ama kendi özünde dengesi çok kolay bozulabilen etkiler içindedir. Duyarl? ve hassas yap?lar? ile bar??ç? ve kavgadan uzak ya?amak isterler. Terazi alan? y?ld?z haritas?nda öne ç?kan ki?ilerin hayattaki geli?imleri ve alaca?? dersler genellikle ya?ad?klar? özel ili?kiler ile ba?lant?l?d?r. Bu nedenle de ya?amlar?nda ili?ki, a?k ve sevgi üzerine ö?renecek ve geli?ecek tecrübeleri olabilir. Sosyal hayatta lider olurlar, öncü bir burç olmas? bu özelli?ini daha çok sosyal çevresiyle ba?lant?l? çal??t?r?r. Rajas olan yap?s? onu bu hayata, konfora ve ya?am?n lüks taraf?na ba?l? k?labilir. Yönetici olan Venüs, onu dünya nimetlerine dönük ve hayata ba?l?, lüks ve konfora önem veren bir yap? verebilir. Ancak Zodyak’?n orta yerinde spritüel dünya ile materyal zevkler aras?nda duran Terazi asl?nda bu dengeyi sa?lamak ve her ikisine de yüzünü dönmek için bir anlamda hayata gelmi?tir. E?er ruhsal ve ki?isel geli?imine de önem verip, do?u?tan gelen spritüel enerjisini do?ru kullanabilirse ruhsal olarak önemli geli?meler ya?ayabilir.

 

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?mdan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?mda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib

Total
0
Shares