Kuratörlü?ünü P?r?l Gündüz ve PR Prodüksiyonunu Ay?e Sar?o?lu’nun yapt??? New York merkezli sanat platformu The Hinterland’?n ön lansman sergisi Ilg?n Kümeart Galeri’de sanatç?lar?n, sanatseverlerin, koleksiyonerlerin, sanat yazarlar?n?n ve sanat bas?n?n?n kat?l?m?yla aç?ld?.


Emel Ülü?, Genco Gülan, Gül Ilgaz, Horasan, Mali Çak?r, ?eydi Murat Koç, Suzan Batu ve Tim Hailey’in kat?l?m?yla olu?an karma sergide sanatç?lar, heyecan duygusunun günümüzdeki görsel de?i?kenlerini ke?fe ç?kar; tedirginlik uyand?r?p kurtulmak isteyece?imiz bir heyecan?n aksine, sürdürülebilir bir varolu? ?ekli olarak heyecanl?l??? yaratan güncel görsel imgeler ve estetik nelerdir, neler olabilir?i ara?t?r?yor. Sergi 19 Kas?m’a kadar Kümeart galeride.

Konaklama ve/veya ortak çal??ma alan? gibi hizmetlerin yer ald??? The Hinterland, sanat, tasar?m, wellness, yeni teknoloji gibi konular ekseninde uluslararas? bir platform yarat?rken ayn? zamanda Türk ve Amerikal? yarat?c?lara da kültürel bir de?i?im olana?? sunarak sinerjik bir köprü olu?turmay? hedefliyor. Amerikal? üyeler The Hinterland’?n ev sahipli?inde Türk sanatseverler ve koleksiyonerler ile bulu?ma imkan? yakalarken, Türk üyeler de eserlerini uluslararas? platformlara ta??yarak Amerikal? izleyici, kat?l?mc? ve koleksiyonerler ile bulu?turabilecek. New York ve ?stanbul’da periyodik olarak düzenlenecek sergiler ve etkinlikler ile, iki ?ehrin üyeleri için görünürlük art?r?lmas? hedefleniyor.

The Hinterland hakk?nda bilgi ve ba?vurular için www.thehinterland.org sitesini ziyaret ediniz. 2019 ilkbahar dönemi ön kay?t için son ba?vuru tarihi 1 Ocak 2019.

Total
0
Shares