Tommy Hilfiger Sonbahar 2018 Tommynow Icons

“Gördü?ünü Al” defile etkinli?ini ?anghay’da düzenliyor.

Tommy Hilfiger, “Gördü?ünü Al” platformunu be?inci sezonunda küresel marka elçileri Lewis Hamilton, Hailey Baldwin, Winnie Harlow ve Maggie Jiang ile ?anghay’a götürüyor ve de?i?im yaratmak, ba?kalar?na ilham vermek için seslerini kullanan bugünün liderlerini kutluyor.

 Moda ile inovasyonu kombine eden Sonbahar 2018 deneyimsel defile etkinli?inde podyuma ç?kacak kad?n ve erkek görünümleri, 70’ten fazla ülkedeki an?nda al??veri? yap?labilir kanallar? ve dünyan?n en büyük e-ticaret platformu Tmall.com’u da kapsayan bir ekosistemde sat??a sunulacak.

 Markan?n be?inci sezon içi defile etkinli?i olan Sonbahar 2018 TOMMYNOW gösterisi, 4 Eylül Sal? günü Türkiye saati ile saat 14.30’da ?anghay Liman? Uluslararas? Yolcu Gemisi Terminali’nde gerçekle?ecek.

“TOMMYNOW, marka ruhumuzla podyumu demokratikle?tirme taahhüdümüzü bir araya getirip tam anlam?yla ifade eden platformumuz” diyen Tommy Hilfiger ?öyle devam etti:

Bu sezon, Lewis Hamilton’un yan? s?ra ola?anüstü motivasyonlar? ve pozitif enerjileriyle ba?kalar?na kendi hayallerinin pe?inden gitmeleri için ilham veren di?er tan?nm?? isimlerle i?birli?i yap?yoruz. Bu özellikler, bugünün liderlerini ve yar?n?n ikonlar?n? tan?ml?yor.

TOMMYNOW evrim geçirip geli?meye devam ederken markam?z?, i? ortaklar?m?z? ve tüketicilerimizi ola?anüstü kampanyalar?m?za ve koleksiyonlar?m?za gerçekten yenilikçi ve ilgi çekici bir ?ekilde hayat veren bir yolculu?a ç?kar?yor.

?lk dört TOMMYNOW defilesinin ba?ar?s?n?n ard?ndan Sonbahar 2018 deneyimsel etkinli?i, Tommy Hilfiger’?n imzas? haline gelen “Gördü?ünü Al” format?n? daha da ileriye ta??yacak. Defilede Tommy Hilfiger ile ?ngiliz yar?? pilotu, dört kez FIA Formula One® Dünya ?ampiyonu ve TOMMY HILFIGER erkek giyim koleksiyonlar?n?n küresel marka elçisi Lewis Hamilton taraf?ndan tasarlanan ilk TommyXLewis ortak koleksiyonunun prömiyeri yap?lacak. TOMMY HILFIGER kad?n giyimi küresel marka elçileri model Hailey Baldwin, model ve aktivist Winnie Harlow ve oyuncu Maggie Jiang’?n rol ald??? küresel bir kampanya ile tan?t?lan TOMMY ICONS kapsül koleksiyonu da defilede ilk defa sunulacak.

TOMMYNOW üçüncü kez kad?n ve erkek HILFIGER COLLECTION görünümlerini birlikte podyuma ta??yacak. TOMMY HILFIGER ürün seçkisinin zirvesi olan sofistike ve ??k HILFIGER COLLECTION, markan?n Amerikan miras?n? ça?da? etkiler ve fark yaratan moda dokunu?lar?yla harmanl?yor. Podyuma ç?kan tüm görünümler, 70’ten fazla ülkedeki TOMMY HILFIGER ma?azalar? ve tommy.com, seçili toptan sat?? ortaklar? ve sosyal medya dahil an?nda al??veri? yap?labilen tüm kanallar? kapsayan bir ekosistemde sat??a sunulacak.

 

Tommy Hilfiger, dünya çap?nda ilham veren aktiviteler yaratan sektörler aras? i?birliklerini geli?tirmek amac?yla dünyan?n önde gelen ?irketleriyle ortak çal??malar?n? sürdürürken bu sezon özellikle Çin’e odaklan?yor. Bir süre önce duyuruldu?u üzere marka, Alibaba Group ile yapt??? i?birli?i kapsam?nda 4 Eylül’de dünyan?n en büyük e-ticaret platform Tmall.com’da Süper Marka Günü düzenleyecek.

Süper Marka Gününde TOMMYNOW deneyimsel defile etkinli?i Tmall.com’da canl? ak?? olarak yay?nlanacak ve tüketiciler heyecan verici aktivitelerden yararlanabilecek. Jiangsu, Zhejiang ve ?anghay bölgelerinden verilen sipari?ler 24 saat içinde teslim edilecek. TOMMYNOW ?anghay etkinli?inde kurulacak Tmall pop-up ma?azada yer alan art?r?lm?? gerçeklik aynalar?, konuklar?n Sonbahar 2018 TOMMY HILFIGER koleksiyonundan favori parçalar?n? bir 3D avatar kullanarak denemelerini ve evlerine teslim edilmek üzere stilleri sipari? etmelerini sa?layacak.

 

#TOMMYNOW etkinli?ine markan?n sosyal medya kanallar?ndan ve online olarak tommy.com’dan eri?ilebilecek.

Markan?n dostlar? ve takipçileri #TommyHilfiger etiketi ile @TommyHilfiger hesab?n? kullanarak sosyal medya payla??mlar?na kat?lmaya davet ediliyor.

Total
0
Shares