Tommy Hilfiger, ?anghay’daki TOMMYNOW ICONS etkinli?i ve New York Moda Haftas? s?ras?ndaki ‘TommyXLewis’ VIP lansman partisinin ard?ndan en yeni koleksiyonlar?n? küresel marka elçileri Lewis Hamilton, Hailey Baldwin ve Winnie Harlow ile birlikte Tokyo’da sundu.

?lk ‘TommyXLewis’ ortak koleksiyonu, ‘TOMMY ICONS’ kad?n kapsül koleksiyonu ve HILFIGER COLLECTION kad?n koleksiyonu, geleneksel defile format?na yenilikçi bir yorum getiren bir etkinlikte sergilendi.

 Tommy Hilfiger, geleneksel defile format?na yenilikçi bir yorum getiren TOKYO ICONS etkinli?inin gerçekle?ti?ini duyurdu. Etkinlik, TOMMY HILFIGER markas?n?n bugünün liderlerinin, yani iyimser enerjileri ve ola?anüstü motivasyonlar? ile de?i?imi tetiklemek için ba?kalar?na ilham veren ki?ilerin yar?n?n ikonlar? oldu?u inanc?n?n kutlamas? niteli?indeki Sonbahar 2018 küresel kampanyas? kapsam?nda düzenlendi.

Etkinlik seçilen lokasyon da Tommy Hilfiger’?n en yüksek büyüme potansiyeline sahip pazar? olan Asya Pasifik bölgesine odaklanmas?n? ve markay? dünya çap?nda yeni ?ehirlere ve izleyicilere ula?t?rma kararl?l???n? yans?t?yor. Sonbahar 2018 TOMMY HILFIGER koleksiyonlar?n?n sunuldu?u TOKYO ICONS etkinli?i, 8 Ekim ak?am? Tokyo Prince Hotel’in aç?k havuz ba??nda gerçekle?ti.

 Tommy Hilfiger etkinlik konusunda ?öyle konu?tu: “TOKYO ICONS, Sonbahar 2018 koleksiyonlar?m?z? kutlad???m?z inan?lmaz bir yolculu?un son dura?? olurken gelecek nesillerin iyimser ruhuna ve kararl?l???na dikkat çekti. Benzersiz i?birlikleri ve inovasyon tutkumuzla geleneksel defile kurallar?n? y?kmaya ve TOMMY HILFIGER dünyas?ndaki tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettik.”

Bu yenilikçi format, ikonik Amerikal? tasar?mc? Tommy Hilfiger ile ?ngiliz yar?? pilotu, dört kez FIA Formula OneTM Dünya Pilotlar ?ampiyonu ve TOMMY HILFIGER erkek giyimi küresel marka elçisi Lewis Hamilton’un birlikte tasarlad??? Sonbahar 2018 TommyXLewis ortak koleksiyonunun global lansman? etraf?nda daha fazla heyecan yaratmak için ilham veren bir platform sa?lad?.

Sanal podyumda üniseks stillerle sunulan TommyXLewis erkek giyim koleksiyonu, markan?n spor giyim köklerini benimserken ikonik Amerikan stillerini yeniden ele al?yor. Koleksiyon, cesur renkler, sportif etkiler, klasik parçalar ve çok yönlü ?ekillerle markan?n özgüvenli ve modern hayranlar?na hitap ediyor. Lewis, her tasar?ma katt??? ki?isel dokunu?lar için kendi dövmelerinden, lüks sokak stili gard?robundan ve u?urlu say?s? 44’ten ilham al?yor.

TOMMY HILFIGER kad?n giyim küresel marka elçileri model Hailey Baldwin, model ve aktivist Winnie Harlow ve oyuncu Maggie Jiang’?n rol ald??? global bir kampanyayla tan?t?lan TOMMY ICONS kapsül koleksiyonu da etkinlikte sergilendi. Kapsül koleksiyon, en ikonik TOMMY HILFIGER stillerini kutlarken zamans?z klasiklere bugün için ??k yorumlar kat?yor. Ayr?ca, TOMMY HILFIGER ürün yelpazesinin zirvesi olan HILFIGER COLLECTION kad?n koleksiyonundan derlenen bir seçki de etkinlik s?ras?nda sunuldu. ?lk kez 1985 y?l?nda lanse edilen, bir aslan ve k?l?ç ile çevresinde defne yapraklar?ndan olu?an ikonik Tommy armas? lüks alt?n i?lemeli, modern, abart?l?, oversize bir imza olarak yer ald?.

 

 

Total
0
Shares