Deniz ve plaj giyimini modern çizgilerle yeniden yorumlayarak sahillere ??kl?k ve zarafet getiren Trepezzi, güne?in zararl? ???nlar?ndan korunmak, cilt hassasiyeti ya da inanç gibi farkl? nedenlerle kapal? mayo giyimini tercih eden kad?nlar için yepyeni ve sofistike bir koleksiyon sunuyor. 

Deniz sporlar?, rüzgâr sörfü, yoga gibi sportif amaçlar?n yan? s?ra günlük alanda da kullan?labilecek kadar fonksiyonel olan Trepezzi koleksiyonu, bedenin kusurlar?n? kapatan ve farkl? vücut tipleri gözetilerek olu?turulan kal?plar? ile feminen güzelli?i ortaya ç?kararak mayo ve plaj giyiminde devrim yarat?yor.

Pantone ve moda trendlerini yak?ndan takip eden ahenkli ve çarp?c? renkleri, sofistike f?rf?r detaylar?, göz al?c? çiçek desenleri, yerinde kullan?lan zeki diki? detaylar?yla ikonik parçalar sunan Trepezzi, UPF 50+ koruma sa?layan ithal Bionic Finish, polyamid dokulu kuma?lar?yla stilini plajda ya da spor s?ras?nda yans?tmak isteyen kad?nlara birbirinden ??k seçenekler sunuyor.  

Lüks mayo ve plaj giyimine yepyeni bir soluk getiren Trepezzi, yüksek kaliteli ithal kuma?lar ve benzersiz tasar?mlarla haz?rlanan yeni koleksiyonunu pazara sundu. Farkl? vücut tipleri gözetilerek olu?turulan kal?plar? ile bedenin kusurlar?n? kapatarak feminen güzelli?i ortaya ç?karan Trepezzi koleksiyonu, bir yandan da cildi güne?in zararl? ???nlar?ndan koruyan yap?s?yla lüks mayo ve plaj giyimini ba?tan yarat?yor. 

Moda trendlerini yak?ndan takip ederek stil sahibi kad?nlar?n girdikleri her ortamda dikkat çekmelerini sa?layan, sofistike detaylar, rengarenk ve özgün tasar?mlarla süslenen lüks ithal kuma?lar?n kullan?ld??? Trepezzi mayolar?n? benzerlerinden ay?ran en önemli özellik ise, hem sportif amaçlarla hem de günlük alanda kullan?labilecek kadar fonksiyonel olmas?. Trepezzi koleksiyonlar?, ithal polyamid kuma?lar?n?n su tutmayan yap?s? ile sörf, yüzme gibi her türlü deniz sporunda kullan?labildi?i gibi, koku yapmayan, hijyen sa?layan özelli?iyle de ko?u, yoga gibi çok çe?itli aktivitelerde de kullan?m rahatl??? getiriyor.

Modellerini güne?in zararl? ???nlar?ndan korunma, yara izleri, alerjiler, cilt kusurlar?n? saklama ya da inanç gibi farkl? nedenlerle kapal? mayo giyme ihtiyac? duyan kad?nlara özel olarak tasarlayan Trepezzi, UPF 50+ koruma sa?layan polyamid dokulu kuma?lar?yla da sa?l?k ve güzelli?i koruyan bir yakla??m sunuyor.   

Plajlarda c?v?l c?v?l bir esinti

Fonksiyonellikten ödün vermeyen modelleriyle rahatl??? feminen ve zarif bir stille bulu?turan Trepezzi, pantone trendlerini yak?ndan takip eden renk tonlar?, sofistike f?rf?r detaylar?, göz al?c? çiçek desenleri, yerinde kullan?lan zeki diki? detaylar?yla ikonik parçalar sunarak kad?n siluetini mükemmelle?tiriyor.

Koleksiyonunu Modest, Beach Couture ve Plage olmak üzere üç ayr? segmentte sunan marka,  göz al?c? desenleri ve her beden tipine uygun kesimdeki devrim niteli?indeki mayo tasar?mlar?yla plajlarda c?v?l c?v?l bir esinti yarat?yor.  

Lüks detaylarda gizli

Trepezzi’nin deniz ve plaj modas?na getirdi?i lüks anlay??? ise tasar?mlar?n?n detaylar?nda gizli. Kad?nlar?n her türlü ihtiyac? dü?ünülerek tasarlanan mayolarda kullan?lan, basen ve kar?n bölgesini saklayan, beli ince gösteren kal?plar, Trepezzi’nin alametifarikas?. Alt ve üst parçalar?n gizli diki?lerle ba?lanabilir olmas? gibi ince detaylar?n gözetildi?i mayolar, ithal kuma?lardan kaynaklanan su ve kir tutmayan, çabuk kuruyan yap?lar?yla i?levselliklerinin yan? s?ra göz kama?t?r?yor.

Trepezzi modelleri, yaz etkisini yaln?zca yenilikçi tasar?m? ve renkleriyle de?il, kuma?lar?yla da hissettiriyor. Trepezzi ürünleri, UPF 50+ koruma sa?layan; su, ya? ve kir tutmayan ithal Bionic Finish, yüksek kaliteli polyamid kuma?larla üretiliyor. Kuma?larda, hijyen ve kokutmazl?k özelli?i ön plana ç?k?yor.  

Aksesuarlarda sanatsal dokunu?

Her kad?n?n gard?robunda bulunmas? gereken parçalar ile güzel havalar?n keyfini ç?karmak isteyen moda tutkunlar?na kusursuz bir ??kl?k sunan Trepezzi’nin lüks dokulu mayolar?na, özgün tasar?mc?lar?n sanatsal dokunu?lar?yla hayat bulan zengin aksesuar koleksiyonu e?lik ediyor.

Gündelik k?yafetlerle de rahatl?kla kullan?labilecek renkli ve fiyonklu türbanlar, zarif saç bantlar? ve plaj çantalar?yla kombinlenen parçalar, ki?inin tarz?na özel modeller yaratmas?na olanak tan?yor.  

Hem perakende hem de toptan pazarda

Uluslararas? ?irketlerde yirmi y?l? a?k?n süre üst düzey yöneticilik yapan biri Türk di?eri Ürdünlü iki kad?n giri?imci, Berfu Pakkan Ramazano?lu ve Linda Kender’in hayata geçirdi?i Trepezzi, Ocak 2018 tarihinde kuruldu. ?lk koleksiyonunu pazara sunmadan önce uzun bir Ar-Ge çal??mas? gerçekle?tiren marka, Trepezzi ürünlerini yaln?zca perakende kullan?m için de?il farkl? markalarla da birlikte çal??ma hedefiyle yarat?yor. 

Trepezzi.com platformu üzerinden Modest, Beach Couture ve Plage segmentlerindeki koleksiyonlar?n? pazara sunan marka, kendi ad?yla veya farkl? markalar için toptan hizmet de sunuyor. Trepezzi etiketli ürünlere, lüks segmentte kendi markas?yla tasar?mlar sunan markalar?n ma?azalar?ndan da ula?mak mümkün. 

Dünyan?n dikkati Trepezzi’de

Trepezzi, yenilikçi ve farkl? tasar?mlar?yla yurt d??? pazarlar?n ilgisini ?imdiden çekmeye ba?lad?. Trepezzi’nin farkl? renk kullan?m?, tasar?m ve kuma? kalitesiyle lüks plaj ve deniz tekstili sektöründe ç???r açan ürünleri, modest moda ve tasar?m? konusunda dünyada otorite kabul edilen Dubai merkezli IFDC (Islamic Fashion & Design Council) taraf?ndan da dikkat çekti. IFDC, dünya genelinde 400’den fazla tasar?mc? aras?ndan Trepezzi’yi tek modest ve tek Türk markas? olarak seçerek 13-14 ?ubat 2019 tarihlerinde Dubai’de gerçekle?tirilen Pret-A-Cover/Retail Summit organizasyonuna, markan?n tüm sponsorlu?unu üstlenerek davet etti. IFDC Tasar?m Kurulu, Trepezzi’yi “modest mayo segmentine yenilikçi, fonksiyonel ve bugüne kadar dü?ünülmemi? detayl? ürünlerle katk? sa?lad???” ve “gelecek vadeden bir marka” olarak tan?mlad??? için seçti?ini belirtti.  

A??rl?kl? siyah rengin kullan?ld???, kuma? kalitesi ve ??kl???n geri planda kald??? kapal? deniz ve plaj giyimine Trepezzi’nin ??kl?k, sa?l?k ve canl?l?k getirdi?ini kaydeden Trepezzi Kurucu Orta?? Linda Kender, “Farkl? sebeplerle kapal? mayo giyme ihtiyac? duyan tüm kad?nlara hitap ederken, ‘her kad?n?n denize ??k giysilerle girmeye hakk? var’ diyoruz. Vücut hatlar?n? kapatan, özel ürünler tasarlama kabiliyetiyle Trepezzi, ayn? zamanda güçlü bir modest koleksiyonuna sahip. IFDC’nin ilgisini de bu yakla??m?m?zla çektik. Mükemmel formlardaki parçalarla kad?nlar?n sa?l???n? ve güzelli?ini koruyan koleksiyonlar yaratmaya devam ederken bir yandan da modest sektörünün dinamiklerini de?i?tirme hedefindeyiz” dedi.   

Nisan’da çocuk koleksiyonu geliyor

Kapal? deniz ve plaj tekstilinde kad?n?n kimli?ini ve tarz?n? ortaya koyan, ki?iye özel tasar?mlar yaratma konusunda iddial? olduklar?n? ifade eden Trepezzi Kurucu Orta?? Berfu Pakkan Ramazano?lu ise, koleksiyonlar?nda ve e?lik eden tüm aksesuarlarda farkl? sanatç?lardan izler ta??yan tasar?mlar kullanmaya özen gösterdiklerini belirtti. Ramazano?lu, “Küresel ?s?nmayla birlikte güne? ???nlar?n?n cildimize verdi?i zarar ortada. Bu anlamda bedenini korumak, bunu yaparken de ??kl???ndan ödün vermek istemeyen kad?nlar? dü?ünerek tasar?mlar?m?z? yaratt?k. Ayn? kayg?y?, çocuklar?m?z için de ta??d???m?zdan Nisan ay?nda çocuklar?n? güne?in zararl? ???nlar?ndan korumay? amaçlayan mü?terilerimize yönelik olarak da çocuk koleksiyonumuzu pazara sunaca??z” ?eklinde konu?tu.

Total
0
Shares